Oedi hir i bobl ar lonydd ger Harlech

  • Cyhoeddwyd
Gwaith yng nghanol Harlech
Disgrifiad o’r llun,
Gwaith ar groesfan rheilffordd ar yr A496

Mae modurwyr yn ardal Ardudwy yn parhau i ddioddef oedi hir wrth deithio i'r gogledd i Borthmadog.

Mae system confoi traffig yn bodoli oherwydd yr oedi wrth ail agor Pont Briwet, ac ychydig o filltiroedd ar hyd yr A496, mae system confoi arall gan fod BT yn gosod gwifrau tanddaearol.

Mae'n debyg y bydd yr oedi yn parhau am fisoedd ar ôl i gwmni Scottish Power gyhoeddi eu bod hwythau yn bwriadu gosod gwifrau tanddaearol.

Methodd Scottish Power a BT â chytuno i ddefnyddio'r un ffos, felly fel y bydd un contractwr yn gorffen gweithio ar ffos BT, bydd rhaid i gontractwr arall gloddio ffos wahanol i Scottish Power, er eu bod ar hyd yr un llwybr.

A bellach, mae'r brif bibell garthffosiaeth yn y dref wedi dymchwel ger y groesfan reilffordd ar yr A496 gan achosi oedi pellach i yrwyr.

'Effaith go hegar'

Dywedodd y cynghorydd Eryl Jones Williams bod pobl leol wedi cael llawer o anhawster dros y blynyddoedd efo Pont Briwet, a bod y gwaith diweddaraf yn dod ar ben hynny.

"Tydi o ddim yn iawn i bobl leol, maen nhw'n diodda'."

Mae Iwan Evans, yn gweithio yng Ngarej Harlech Toyota a dywedodd bod y gwaith diweddaraf, ar ben yr holl waith blaenorol, wedi cael cryn effaith ar y busnes.

"Mae o wedi effeithio lot arnan ni oherwydd bo' ni wedi cael dim rhybudd o gwbl gan y cyngor na'r bwrdd dŵr yn dweud bod y gwaith yn mynd i ddigwydd. Felly, tydan ni heb allu rhoi rhybudd i'n cwsmeriaid."

"Mae o wedi cael effaith go hegar arnan ni. Mae pobl yn penderfynu peidio â dod i'r rhan yma o'r byd."

Disgrifiad o’r llun,
Mae system confoi traffig yn bodoli oherwydd yr oedi wrth ail agor Pont Briwet

'Hanfodol'

Dywedodd lefarydd ar ran Dŵr Cymru: "Rydym yn gwneud gwaith brys ar system garthffosiaeth sydd wedi disgyn yn Harlech.

"Disgwylir i'r gwaith hwn gymryd tuag wythnos i'w gwblhau. Mae'n hanfodol ein bod yn gwneud hyn fel y gallwn gynnal gwasanaethau gwastraff lleol. Rydym yn gwerthfawrogi bod hyn - wedi ei gyfuno â gwaith a wneir gan ddarparwyr gwasanaeth eraill yn yr ardal - yn achosi aflonyddwch ac ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir".

Yn ôl Scottish Power: "Roeddem ni am gwblhau'r gwaith llynedd, ond mi wnaethon ni gytuno i'w aildrefnu er mwyn sicrhau y byddai'r holl waith yn cael ei wneud yn ystod un cyfnod, yn hytrach na dau gyfnod o waith o fewn ychydig fisoedd.

"Yn ogystal mi wnaethon ni gytuno i weithio gyda'r un contractwr â BT, eto, i geisio gwneud y broses waith yn symlach.

"Am resymau diogelwch mae hi'n amhosib gosod ceblau trydan sy'n cario 33,000 folt o bwer yn agos at geblau ffôn. Felly, ni allwn ni ddefnyddio'r un ffos, ond gallwn ni gwblhau'r gwaith un ar ôl y llall."

Ychwanegodd llefarydd ar ran BT Openreach eu bod yn ceisio cydweithio pan fo hynny'n bosib, ond nad oedd hi'n bosib i'r ddau gwmni gydweithio y tro hwn.

Dywedodd Cyngor Gwynedd eu bod nhw'n disgwyl y bydd y gwaith wedi'i orffen erbyn mis Mawrth.

Ychwanegodd bod y cyngor wedi gwneud cais gwreiddiol i'r gwaith gael ei ohirio tan i'r gwaith ar Bont Briwet gael ei gwblhau, ond cafodd y cyngor wybod bod y gwaith yn hanfodol er mwyn atal unrhyw broblemau a sicrhau nad oedd cwsmeriaid yn colli eu cyflenwad.

Gobeithir y bydd Pont Briwet ei hun yn ailagor i geir ryw ben ym mis Mehefin.