Ymgyrch Pallial: Cyhoeddi adroddiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae pennaeth yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol (NCA), Keith Bristow, wedi croesawu adroddiad gan Gomisiynydd Plant Cymru yn edrych ar y ffordd mae Ymgyrch Pallial wedi bod yn cael ei rhedeg.

Mae Ymgyrch Pallial yn ymchwilio i honiadau o droseddau rhyw hanesyddol yng ngogledd Cymru.

Gofynnwyd i Keith Towler greu'r adroddiad, Dysgu'r Gwersi, er mwyn sicrhau bod Ymgyrch Pallial yn parhau i "ganolbwyntio ar y dioddefwyr" yn ystod eu hymchwiliadau.

'Canolbwyntio ar y dioddefwyr'

Er mwyn llunio'r adroddiad mi wnaeth Keith Towler siarad gyda phedwar o ddioddefwyr oedd wedi cysylltu ag Ymgyrch Pallial, gan gynnal cyfweliadau er mwyn darganfod sut roedden nhw'n teimlo bod Ymgyrch Pallial wedi ymdrin â nhw a sut brofiad oedd rhoi tystiolaeth, ymysg pethau eraill.

Dywedodd Mr Towler: "Mae'n debyg y bydd yr adroddiad yn gyntaf o gyfres o adroddiadau fydd yn edrych ar yr arfer da sydd wedi'i ddatblygu gan Ymgyrch Pallial, gan geisio darganfod a yw, mewn gwirionedd, wedi canolbwyntio ar y dioddefwyr".

Wrth drafod profiadau'r dioddefwyr, ychwanegodd: "Mae hi'n amlwg eu bod nhw o'r farn bod Ymgyrch Pallial wedi bod yn brofiad gwahanol iawn i'w gymharu ag ymchwiliadau blaenorol.

"Maen nhw'n cydnabod ei fod wedi bod yn wahanol.

"Maen nhw'n cydnabod bod pobl wedi gwrando arnyn nhw, bod pobl wedi credu beth oedd ganddyn nhw i'w ddweud, bod pethau wedi digwydd o ganlyniad i'w tystiolaeth a'u bod wedi derbyn cefnogaeth addas."

Dywedodd Mr Towler, fydd yn gadael ei swydd ar 28 Chwefror, ei fod yn gobeithio y bydd pawb sy'n ymwneud ag ymchwilio achosion o gamdrin, yn darllen yr adroddiad.

'Calonogol'

Dywedodd Keith Bristow bod casgliad yr adroddiad bod Ymgyrch Pallial yn ymchwiliad oedd yn canolbwyntio ar ddioddefwyr yn "galonogol".

"Mae rhai o'r dioddefwyr wedi profi digwyddiadau hynod drawmatig", meddai.

"Gall hynny olygu bod eu hanghenion yn wahanol, felly rydw i'n credu ei bod hi'n bwysig i ni ddeall yr anghenion hynny, ac ymateb iddyn nhw hyd orau ein gallu.

"Wrth gwrs, mae'n rhaid i ni weithredu o fewn ffiniau'r gyfraith ac mewn modd moesol gywir, ac ni fydd pawb wedi eu bodloni ar bob achlysur.

"Rydym ni wedi ymroi i wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod dioddefwyr yn cael eu trin mewn dull sy'n sensitif, ystyriol a realistig o'r hyn y mae modd ei gyflawni.

"Yn y pendraw, rydym ni'n casglu tystiolaeth gan ei gyflwyno i Wasanaeth Erlyn y Goron er mwyn iddyn nhw ystyried y penderfyniad i erlyn.

"Ond rydym ni wedi ymroi i sicrhau y bydd yn canolbwyntio ar ddioddefwyr."

249 o gwynion

Hyd yn hyn mae 291 o bobl wedi cysylltu ag Ymgyrch Pallial i wneud honiadau o gam-drin o fewn y system ofal yng ngogledd Cymru.

Fe arweiniodd yr ymchwiliad at achos llys ble y cafwyd John Allen, cyn-reolwr cartrefi plant yn y gogledd ddwyrain, yn euog o 33 o gyhuddiadau o gam-drin plant yn rhywiol.

Mae disgwyl i bum achos llys arall ddigwydd cyn mis Mehefin, gyda 12 o bobl wedi eu cyhuddo o ganlyniad i Ymgyrch Pallial.

Ar hyn o bryd mae 249 o gwynion yn cael eu hymchwilio.

Straeon perthnasol