Mwy o ddefnydd o fanciau bwyd yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Banc bwyd

Mae'r nifer o bobl yng Nghymru sy'n defnyddio banciau bwyd yn parhau i gynyddu, yn ôl y ffigyrau diweddaraf ar gyfer 2014.

Yn y chwe mis hyd at fis Medi roedd 39,174 wedi derbyn pecynnau bwyd gan y rhwydwaith o ganolfannau sy'n cael eu rhedeg gan Ymddiriedolaeth Trussell.

Mae hyn yn gynnydd o 20% ar yr un cyfnod yn 2013.

Ond mae'r Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau, Iain Duncan Smith, wedi dweud "ei bod hi'n anghywir" awgrymu mai'r unig reswm am y cynnydd oedd problemau'n ymwneud â'r system fudd-daliadau.

Cyfeirio

Rhaid i bobl gael eu cyfeirio at fanc bwyd gan feddyg, ymwelydd iechyd, Canolfan Byd Gwaith, gweithwyr cymdeithasol, Cyngor Ar Bopeth neu'r heddlu.

Mae'r cyhoedd yn cyfrannu bwyd, un ai mewn mannau casglu arbennig neu drwy ysgolion, eglwysi a busnesau.

Mae'r rhai sydd angen cymorth yn derbyn taleb banc bwyd sy'n golygu y byddan nhw'n derbyn digon o fwyd i barhau tri diwrnod.

Amcangyfri Ymddiriedolaeth Trussell yw bod mwy na 65% o bobl sy'n defnyddio eu banciau bwyd dim ond wedi eu defnyddio unwaith mewn cyfnod o chwe mis ac mai dim ond 7.5% sydd wedi bod angen pedwar neu fwy o dalebau.

Gall gwirfoddolwyr banc bwyd hefyd gyfeirio pobl tuag at asiantaethau er mwyn rhoi cymorth iddyn nhw ddatrys eu problemau hir-dymor.

Banc bwyd cyntaf

Martin Abel sy' wedi bod yn rhedeg banc bwyd Blaenau Gwent ers mis Ebrill.

Mae'r banc bwyd mewn eglwys yng Nglyn Ebwy ddwywaith yr wythnos, a hwnnw oedd y banc bwyd cyntaf i agor yng Nghymru a hynny ym mis Hydref 2008.

Mae'r banc bwyd wedi helpu ychydig dros 1,500 o bobl mewn cyfnod o chwe mis. Mae hyn tua 200 yn llai o bobl na'r un cyfnod y llynedd, ond yn uwch na'r 900 o bobl gafodd gymorth rhwng Ebrill a Medi 2012.

Dywedodd Martin: "Mae pob un o dalebau'r banc bwyd wedi eu rhifo a gall pobl dderbyn hyd at dair o dalebau, felly os ydyn ni'n sylwi ar batrwm, gallwn sicrhau eu bod yn cysylltu gyda'r asiantaethau perthnasol er mwyn derbyn cymorth ynglŷn â sut i reoli cyllideb, neu unrhyw beth arall."

13,200 o blant

Yng Nghymru mae'r rheiny sydd wedi derbyn cymorth yn cynnwys mwy na 13,200 o blant.

Ymysg y rhesymau mwyaf cyffredin pam bod pobl yn gorfod troi at fanciau bwyd am gymorth ydi oedi wrth dderbyn budd-daliadau, incwm isel a newidiadau i fudd-daliadau.

Mae Oxfam Cymru wedi beio effaith "toriadau i fudd-daliadau, cyflogau isel, sancsiynau a swyddi ansefydlog".

Ond mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi honni mai nid newidiadau i'r system fudd-daliadau sydd ar fai.

Dywedodd llefarydd: "Does dim tystiolaeth gadarn o gyswllt achosol rhwng y newidiadau i'r system les a chynnydd yn y niferoedd sy'n defnyddio banciau bwyd.

"Mewn gwirionedd mae'r mwyafrif o fudd-daliadau'n cael eu prosesu'n brydlon, gyda gwelliannau'n cael eu gwneud flwyddyn ar ôl blwyddyn.

"Rydym yn parhau i wario £94 biliwn bob blwyddyn ar fudd-daliadau oedran gwaith, a hynny er mwyn sicrhau rhwyd diogelwch cryf."