TGAU Mathemateg: 'Angen astudio dros 3 blynedd'

  • Cyhoeddwyd
Arholiad
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd y cymwysterau newydd yn cynnwys asesiad fwy trwyadl

Dylai disgyblion Cymru ddechrau astudio ar gyfer eu TGAU Mathemateg flwyddyn yn gynt pan ddaw cymhwyster newydd i rym y flwyddyn nesaf.

Dyna mae pennaeth bwrdd arholi Cymru, CBAC, wedi dweud wrth BBC Cymru.

Mae angen gwneud hynny i leihau pwysau ar ddisgyblion, fydd hefyd yn astudio am ddau gymhwyster mewn pynciau eraill, yn ôl Gareth Pierce.

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Cymru nad oedden nhw'n disgwyl cynnydd yn yr amser dysgu i fyfyrwyr wedi'r newid.

Mathemateg a Rhifedd

Ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion yng Nghymru yn dilyn un cwrs TGAU Mathemateg, gan ennill un cymhwyster.

Ond o Fedi 2015 ymlaen, bydd bron pob plentyn yng Nghymru yn dilyn dau gwrs TGAU ac yn ennill dau gymhwyster, un yn cael ei alw yn Fathemateg, a'r llall yn cael ei alw yn Rhifedd.

Disgrifiad o’r llun,
Pryder Gareth Pierce yw y bydd mwy o bwysau ar ddisgyblion ac athrawon gyda'r symud i ddau gymhwyster

Bydd y cwrs Rhifedd yn delio gyda mathemateg fydd o ddefnydd pob dydd, tra bydd y cwrs Mathemateg yn ymestyn i agweddau fyddai eu hangen ar gyfer astudiaeth bellach o wyddoniaeth neu fathemateg.

Mae rhai ysgolion yn dechrau astudio ar gyfer cyrsiau TGAU ym mlynyddoedd 8 a 9 yn barod, ac mae Gareth Pierce, pennaeth bwrdd arholi mwyaf Cymru, wedi dweud wrth BBC Cymru bod angen i'r cymhwyster dwbl newydd gael ei astudio dros dair blynedd yn hytrach na dwy.

"Heb ddatrysiad fel yna, mae cwestiwn o faint o bwysau gwaith fydd ar y disgyblion yn dilyn y ddau gymhwyster," meddai.

"Er bod dipyn o orgyffwrdd mewn cynnwys, mae'r math o asesiad tipyn yn wahanol ac mae yna wahaniaethau mewn cynnwys yn y TGAU Mathemateg o'i gymharu â'r Rhifedd.

"Felly rwy'n siŵr y bydd ysgolion yn meddwl yn ofalus i sicrhau y bydd digon o amser i astudio'r holl waith."

Codi safonau

Mae'r cymwysterau newydd yn ymdrech gan Lywodraeth Cymru i godi safonau a gwella perfformiad mewn Mathemateg, sef y gwannaf o bynciau craidd TGAU.

Mae'r TGAU newydd wedi eu treialu mewn nifer o ysgolion ar draws y wlad, yn cynnwys Ysgol Gyfun Radur yng Nghaerdydd.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cymhwyster Rhifedd yn paratoi myfyrwyr gyda'r elfennau fydd eu hangen i astudio Gwyddoniaeth neu Fathemateg ymhellach

Mae'r ysgol wedi dewis dechrau astudio ar gyfer y cymwysterau newydd ym mlwyddyn 9 i roi'r cyfle gorau i ddisgyblion lwyddo.

Dywedodd Andrew Williams, pennaeth yr ysgol: "Oherwydd yr her mae'r ysgol yn ei wynebu ar hyn o bryd i sicrhau cynnig dau TGAU Mathemateg, dau TGAU Saesneg a dau mewn Gwyddoniaeth, rwy'n credu bod llawer o benaethiaid yn ystyried astudio TGAU ym mlwyddyn 9 i baratoi'r disgyblion yn well, ac er eu lles nhw hefyd."

'Gweithio'n fwy clyfar'

Un o'r athrawon sydd yn rhan o ddatblygu'r cwrs newydd yw pennaeth mathemateg Ysgol Bro Myrddin yng Nghaerfyrddin.

Dywedodd Rhian Carruthers bod yr ysgol yn cyflwyno elfennau o'r TGAU Mathemateg ym mlwyddyn 8 a 9, ond nad oes angen ei wneud yn ffurfiol.

"Ni fydd pob ysgol yn gallu gwneud hynny," meddai.

"Dydw i ddim yn meddwl y bydd rhaid i athrawon Mathemateg weithio yn galetach; rwy'n meddwl ein bod ni gyd yn gweithio yn ddigon caled, ond efallai ein bod angen gweithio yn fwy clyfar, a dechrau'r cyrsiau yn gynnar, ym mlwyddyn 8 neu 9."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Fel rhan o'n gwaith i wella dibynadwyedd cymwysterau Cymraeg, bydd y TGAU Mathemateg newydd yn cynnwys asesiad mwy trwyadl, ond maen nhw wedi eu dylunio i'w hastudio dros gyfnod o ddwy flynedd ac nid ydym yn disgwyl y bydd angen cynnydd sylweddol mewn amser dysgu."