Llywodraeth yn lansio strategaeth lleihau hunanladdiad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae tua 5,500 yn mynd i'r ysbyty bob blwyddyn oherwydd hunan-niweidio

Mae Llywodraeth Cymru yn lansio cynllun pum mlynedd i geisio lleihau hunanladdiad a hunan-niweidio.

Bydd cyfnod o ymgynghori yn dod i ben ar 5 Mawrth 2015.

Bob blwyddyn yng Nghymru mae rhwng 300 a 350 yn marw ar ôl hunanladdiad, tua theirgwaith y nifer sy'n cael eu lladd mewn damweiniau ffyrdd.

Mae tua 5,500 yn mynd i'r ysbyty bob blwyddyn oherwydd hunan-niweidio.

Amcanion

Fe fydd y cynllun, Siarad â Fi 2, yn gosod amcanion i atal a lleihau hunanladdiad a hunan-niweidio rhwng 2014 a 2019.

Cafodd y cynllun cyntaf, Siarad â Fi, ei lansio yn 2009.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru y byddai'r cynllun "yn ychwanegu at Law yn Llaw Iechyd Meddwl a Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010".

"Mae'n nodi'r grwpiau o bobl sy'n agored i gyflawni hunanladdiad a hunan-niweidio ac yn disgrifio'r gofal y dylen nhw ei gael, yn y lle iawn, ar yr adeg iawn."

Ymysg y gweithgareddau i atal hunanladdiad a hunan-niweidio mae:

  • Lleihau mynediad at bethau y mae modd eu defnyddio i gyflawni hunanladdiad;
  • Darparu ymatebion priodol i argyfyngau personol;
  • Ymyriadau cynnar a rheolaeth ar gyfer hunanladdiad a hunan-niweidio;
  • Darparu gwybodaeth a chymorth i'r rhai sydd wedi cael profedigaeth neu yr effeithiwyd arnyn nhw o ganlyniad i hunanladdiad a hunan-niweidio;
  • Rhoi cymorth i'r cyfryngau fod yn gyfrifol wrth bortreadu ac adrodd am hunanladdiad ac ymddygiad hunanladdol.
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd y gweinidog na allai un sefydliad nac adran ddelio â'r broblem ar ei ben ei hun

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford: "Yr amcangyfrif yw yn achos pob un sy'n marw oherwydd hunanladdiad bod effaith ar o leiaf chwech arall yn uniongyrchol ac yn sylweddol.

"Nod ein strategaeth pum mlynedd yw hyrwyddo, cydgysylltu a chefnogi cynlluniau a rhaglenni i leihau hunanladdiad ac atal hunan-niweidio ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol.

'Her anferth'

"Mae atal hunanladdiad a hunan-niweidio yn her anferth i ni gyd, ond ni all un sefydliad neu adran o lywodraeth fynd i'r afael â'r broblem hon ar ei ben ei hun.

"Bydd gweithredu Law yn Llaw at Iechyd Meddwl a Siarad â Fi 2 yn llwyddiannus yn gwneud cyfraniad sylweddol i atal hunanladdiad a hunan-niweidio yng Nghymru."

Dylai unrhywun sy am help a chefnogaeth ffonio'r Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol (CALL) ar Radffon 0800 132737 neu anfon neges destun HELP achwestiwn i 81066.

Mae modd cysylltu â'r Samariaid ar 08457 909 090.