Dedfryd treisiwr yn anghyfreithlon, medd Llys Apêl

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn wnaeth dreisio ac ymosod ar blant wedi cael ei ryddhau o'r carchar ar ôl i farnwr ddweud y byddai'n 'anghyfreithlon' i'w gadw dan glo am gyfnod pellach.

Cafodd Jeffrey Charles Goodwyn, 48, ei garcharu yn Ionawr 2012 am ymosod yn anweddus ar blentyn saith oed, yn 2005 neu ynghynt.

Ddydd Mawrth dywedodd Mr Ustus Coulson nad oedd modd rhoi dedfryd amhenodol o'r fath oni bai fod y drosedd wedi ei chyflawni ar ôl Ebrill 2005.

Cafodd Goodwyn ei garcharu gan Lys y Goron Caerdydd am ddau ymosodiad ar blentyn saith oed.

Rhoddwyd dedfryd o 'Garchar er mwyn Diogelu'r Cyhoedd'.

Yn y gorffennol roedd Goodwyn wedi ei garcharu am dreisio merch naw oed.

Yn ystod ei gyfnod diweddar yn y carchar, fe wnaeth y Bwrdd Parôl ddisgrifio ei ymddygiad fel "anfoddhaol" ar ôl iddo fygwth staff.

Cafodd hefyd ei gosbi am ymladd.

Dedfryd anghyfreithlon

Yn y Llys Apêl fe wnaeth ei gyfreithwyr ddweud nad oedd wedi "gwneud cynnydd" tra yn y carchar.

Clywodd y Llys Apêl ei fod hefyd wedi gwrthod trafod ei droseddau rhywiol.

Dywedodd yr Ustus Coulson: "Oherwydd ei fethiant i drafod gyda'r rhai oedd yn cynnig cymorth iddo yn y carchar, nid yw wedi dechrau mynd i'r afael a'i droseddu."

"Yn anffodus, ac er bod yna fygythiad posib i ddiogelwch y cyhoedd, rydym o'r farn fod y ddedfryd ar roddwyd yn anghyfreithlon."

Fe wnaeth yr Ustus Coulson roi dedfryd o dair blynedd yn y carchar, amser mae Goodwyn eisoes wedi ei dreulio dan glo.

Hefyd cafodd ei roi ar drwydded am gyfnod o bum mlynedd.

Fe wnaeth y barnwr ddweud ei fod wedi gohirio ei benderfyniad am bythefnos, tra bod trefniadau parôl, gan gynnwys llety hostel yn cael eu cwblhau.

'Codi braw'

Dywed elusen diogelu plant - Yr NSPCC - fod y penderfyniad yn codi braw.

"Mae troseddu rhyw yn gallu bod yn rhywbeth obsesiynol. Fe ddylai unrhyw droseddwr sydd â hanes o gam-drin plant gael ei ystyried yn risg i ddiogelwch plant am weddill eu hoes.

"Dyna pam ei bod yn bwysig fod troseddwyr sy'n cael eu rhyddhau ar drwydded yn cael eu monitro yn ofalus gan yr heddlu. Mae angen sicrwydd y bydd hyn yn digwydd i'r eithaf yn yr achos yma.

"Byddwn hefyd am i bobl yn yr ardal gael gwybodaeth drwy Gynllun Datgelu am rywun sydd wedi troseddu yn rhywiol yn erbyn plentyn."