Adran frys i ddefnyddio meddygon teulu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y trefniadau dros dro yn sicrhau bod yr Adran Frys yn aros yn agored tan fis Mai nesa', gyda'r gobaith o benderfynu ar gynllun hirdymor yn y cyfamser

Bydd adran ddamweiniau Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd, Sir Benfro, yn defnyddio meddygon teulu am gyfnod yn y dyfodol.

Mewn cynhadledd newyddion fore Mawrth, fe ddywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda y bydd yr adran ddamweiniau yn defnyddio'r model yma tan fis Mai 2015 - sef y bydd meddygon teulu yn gweithio yn yr adran ond y bydd arbenigwyr hefyd yn dod o leoedd eraill i weithio yno.

Fe ddywed y bwrdd y bydd y "ffordd newydd o weithio" yn cael ei gyflwyno tan ddiwedd Mai 2015, ac y bydd hynny'n rhoi amser iddyn nhw ganfod ateb tymor hir i staffio'r uned.

Mae trafodaethau'r bwrdd gyda meddygon teulu'r ardal yn parhau, ond er hynny mae'r bwrdd yn cyfadde' bod prinder meddygon teulu yn yr ardal, fel sy'n wir am rannau eraill o Gymru.

Dogfen

Daeth y gynhadledd wedi i grŵp sy'n ymgyrchu i gadw gwasanaethau yn yr ysbyty honni bod ganddyn nhw ddogfen sy'n dweud y bydd oriau'r adran yn cael eu cwtogi o 24 y dydd i 12.

Fe wnaeth y grŵp - SWAT - gyhoeddi'r ddogfen sydd wedi ei dyddio 17 Tachwedd ar eu gwefan Facebook.

Ond mynnodd y bwrdd iechyd ddydd Llun mai dogfen ymgynghorol yn unig oedd yr un a welwyd gan SWAT, ac nad oedd bwriad cwtogi'r oriau er bod trafferthion recriwtio staff.

Dywedodd Dr Sue Fish, cyfarwyddwr meddygol Bwrdd Iechyd Hywel Dda:

"Rwyf am sicrhau staff a'r cyhoedd fod uned frys Ysbyty Llwynhelyg yn parhau ar agor 24 awr ac mae'r Bwrdd Iechyd wedi ymroi i barhau â'r gwasanaeth yn yr hir dymor."

Ychwanegodd fod y problemau recriwtio i'w gweld ledled y DU.

Adroddiad gofal

Yn y cyfamser, mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad yn dilyn archwiliad dirybudd yn Ysbyty Llwynhelyg.

Roedd yr ymweliad yn rhan o gynllun Archwiliadau Urddas a Gofal Hanfodol yr arolygiaeth, a bu'r archwilwyr yn ward rhif wyth - ward gofal y galon.

Mae'r ysbyty yn dod o dan ofal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Mae adroddiad yr archwilwyr yn canmol sawl elfen o'r gwaith ar y ward, ond eto'n nodi rhai meysydd lle maen nhw'n ystyried bod lle i wella.

Casgliadau

Wrth gyrraedd y ward fe ddywed yr adroddiad eu bod wedi cael eu cyfarfod gan "dîm staff cyfeillgar, proffesiynol a threfnus a oedd yn gweithio mewn amgylchedd ward hynod brysur ac arbenigol".

"Gwelsom gleifion yn cael eu trin gyda pharch ac urddas, a nododd adborth gan gleifion a pherthnasau gefnogaeth gadarnhaol iawn i'r gofal iddynt ei dderbyn ar Ward Wyth."

Mae'r adroddiad yn nodi sawl maes o arfer da y dylid eu nodi, gan gynnwys:

  • Rheoli meddyginiaethau;
  • Agweddau aelodau staff;
  • Gofal cydweithredol da rhwng y tîm amlddisgyblaeth;
  • Hyfforddiant staff o ran ffyrdd gwell o weithio a chefnogi aelodau staff newydd.

Roedd yna feysydd hefyd lle byddai'r arolygiaeth yn gobeithio gweld gwelliant, gan gynnwys:

  • Dogfennau;
  • Cyfathrebiad â chleifion;
  • Cyfleusterau gwell;
  • Niferoedd staff.

Mae'r bwrdd iechyd wedi cyflwyno cynllun gweithredu fydd yn ceisio gwella'r meysydd yma, a bydd hwnnw'n cael ei asesu fel rhan o waith pellach yr arolygiaeth.

Straeon perthnasol