Nifer o blant ar gofrestrau amddiffyn i fyny 6%

  • Cyhoeddwyd
Plentyn

Mae'r nifer sydd ar gofrestrau amddiffyn plant yng Nghymru wedi cynyddu eto eleni, am y chweched tro yn olynol.

Roedd 3,135 o blant ar gofrestrau yn 2013/14, cynnydd o 6% ers y llynedd, a 59% yn uwch na 12 mlynedd yn ôl.

Mae plentyn yn cael ei roi ar gofrestr os yw wedi cael ei niweidio, neu fod perygl sylweddol o niwed i'r plentyn.

Mae eu diogelwch yna yn cael ei fonitro yn agosach gan wasanaethau cymdeithasol.

Mae'r rhesymau am gofrestru plant yn cael eu categoreiddio fel esgeuluso, cam-drin corfforol, cam-drin rhywiol neu gam-drin emosiynol.

Roedd y rhan fwyaf wedi eu cofrestru oherwydd esgeuluso neu gam-drin emosiynol.

Dywedodd Llywodraeth Cymru: "Yn sgil sawl achos cyhoeddus, mae cynnydd cyson wedi bod yn nifer y plant ar gofrestrau amddiffyn ac mae ymwybyddiaeth bellach yn bodoli ar draws systemau amddiffyn am esgeuluso emosionol a ffisegol mewn plentyndod.

"Er hynny, mae disgwyl i fyrddau amddiffyn plant lleol archwilio amrywiaeth yn y niferoedd sy'n cofrestri."

Cynnydd o 59%

Merthyr Tudful sydd â'r nifer fwyaf o blant ar gofrestr amddiffyn am bob un o'r boblogaeth, gyda Rhondda Cynon Taf a Chastell-nedd Port Talbot yn ail a thrydydd ar y rhestr.

Roedd y cynnydd mwyaf yn y ganran ar restrau amddiffyn yn Sir Fflint, a'r lleihad mwyaf yn Sir Benfro.

Ychwanegodd Llywodraeth Cymru: "Mae diogelu plant yn fater i bawb ymdrin ag ef ac yn flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru. Mae newidiadau wedi eu gwneud i gyfraith - Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 - er mwyn cryfhau'r fframwaith gyfreithiol ar amddiffyn plant."

Mae'r nifer o blant ar restrau amddiffyn wedi cynyddu o 59% dros y 12 mlynedd diwethaf, o 1,970 yn 2001/01 i 3,135 y llynedd.

Dros y cyfnod yma, mae'r cynnydd mwyaf wedi ei weld mewn achosion o gam-drin emosiynol.

Mae'r nifer o achosion o gam-drin rhywiol wedi gostwng yn yr un cyfnod.

Mae'r rhan fwyaf o blant wedi bod ar gofrestrau am lai na chwe mis, ac mae llai na 20% wedi bod ar gofrestr am dros flwyddyn.