Masnachu pobl: Elusen angen mwy o adnoddau

  • Cyhoeddwyd
dwylo mewn cyffionFfynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Llynedd roedd 50 achos o gaethwasiaeth yng Nghymru. Cynnydd o'r 34 o achosion a welwyd yn 2012.

Mae elusen sy'n helpu pobl sydd wedi cael eu masnachu yn rhybuddio eu bod nhw angen mwy o adnoddau er mwyn ymdopi gyda chynnydd mewn galw am eu cymorth.

Wrth siarad gyda rhaglen The Wales Report BBC Cymru, mae dirprwy brif weithredwr BAWSO, Angelina Rodriques, wedi dweud bod mwy o ymwybyddiaeth am y drosedd yn golygu bod mwy o bobl sydd wedi dioddef ohoni yn dod i'r amlwg.

Dywedodd: "Rydym ni'n derbyn cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ein prosiectau. Ond bydd angen mwy o adnoddau ar gyfer hynny, oherwydd bydd codi ymwybyddiaeth a chefnogi dioddefwyr yn dod yn fwyfwy pwysig."

Mae ffigyrau'r Swyddfa Gartref ar gyfer llynedd yn dangos bod 1,745 o bobl wedi eu cadarnhau fel dioddefwyr masnachu pobl. O'r rheiny roedd 450 yn blant.

Llynedd roedd 50 achos o gaethwasiaeth yng Nghymru. Cynnydd o'r 34 o achosion a welwyd yn 2012.

Dywed BAWSO eu bod wedi gweld 68 achos hyd yn hyn eleni.

Cysgu ar y llawr

Roedd Helen (ddim ei enw go iawn) yn ddim ond 17 oed pan ddaeth yn ffrindiau gyda dynes a fyddai, yn y pendraw, yn ei masnachu i Gymru gan ei chaethiwo i weithio fel morwyn.

Dywedodd wrth The Wales Report: "Rydw i'n gorfod codi cyn 5:30 yn y bore. Tydw i ddim yn cael gadael y tŷ ar fy mhen fy hun.

"Mae'n rhaid i mi dacluso'r tŷ, sicrhau bod y cypyrddau'n dwt ac yn llawn a bod yr holl ddillad yn y tŷ yn cael eu golchi. Ac oherwydd y tŷ ar y pryd, byddai hi'n dweud 'does dim digon o le i ti felly mae'n rhaid i ti gysgu ar y llawr'.

"Mae ganddi lond y tŷ o blant, a fi sy'n gorfod edrych ar eu hôl. Roeddwn i'n teimlo bod gen i ddyled iddi. Ac yna un diwrnod dyma hi'n dweud 'rydan ni'n teithio fory'. A'r peth nesaf, rydyn ni yn y DU.

"Dywedodd na ddylwn i siarad gydag unrhyw un yn y DU oherwydd bod pobl yno'n ddrwg iawn. Os ydi'r heddlu'n dy stopio di, mae'n rhaid i ti ymddwyn fel petai ti ddim yn deall beth maen nhw'n ei ddweud."

Codi ymwybyddiaeth

Mae 'Helen' yn dweud ei bod hi eisiau codi ymwybyddiaeth i geisio helpu dioddefwyr eraill ddeall beth sy'n digwydd iddyn nhw.

"Dim ond nawr, wrth i mi fynd yn ôl at y peth, rydw i'n sylweddoli y gall llawer o bobl eraill fod yn fy sefyllfa i. Efallai eu bod nhw'n dioddef yr un peth, ac efallai nad ydyn nhw'n sylweddoli eu bod nhw'n cael eu hecsploetio neu eu masnachu.

"Dim ond wedi i chi fynd yn ôl y peth, a meddwl amdano, ydach chi'n dweud 'wnes i fynd drwy hynny mewn gwirionedd?'"

Mae'r Mesur Caethwasiaeth Fodern, sy'n gobeithio mynd i'r afael â masnachu pobl, yn gweithio'i ffordd drwy'r Senedd ar hyn o bryd.

Ond mae Joyce Watson AC, cadeirydd y Grŵp Gwaith Holl-bleidiol ar Fasnachu mewn Pobl yng Nghymru, wedi beirniadu'r mesur am ganolbwyntio ar y masnachwyr yn hytrach na'r dioddefwyr.

"Fy meirniadaeth yw ei fod yn canolbwyntio ar erlyn, gan beidio â chanolbwyntio ar y dioddefwr", meddai.

"Y person gorau i brofi eich achos yw'r dioddefwr, ond os nad ydych yn edrych ar ôl y dioddefwr, ni fyddwch chi byth yn gallu profi'r drosedd."

Am ragor ar y stori gwyliwch The Wales Report, nos Fercher am 22.35 ar BBC One Wales.