Archwiliadau ysbytai: Llinell amser

Cyhoeddwyd

Beth oedd y digwyddiadau arweiniodd at gyhoeddi adroddiad Ymddiried mewn Gofal, i fethiannau yn y gofal i bobl hŷn yn ysbytai Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, a'r archwiliadau dirybudd a ddaeth yn sgil yr adroddiad hwnnw?

Mehefin 2013

Cafodd nyrs o Ysbyty Tywysoges Cymru ei rhyddhau ar fechnïaeth ar ôl cael ei harestio ar amheuaeth o ffugio cofnodion cleifion, gan arwain at esgeulustod.

Gorffennaf 2013

Yn ddiweddarach yn y mis, roedd galwadau am ymchwiliad, wedi i'r BBC ddatgelu methiannau yn y gofal gafodd Lilian Williams, o Borthcawl, tra yn yr ysbyty. Roedd ei theulu wedi codi pryderon am ei thriniaeth yn ystod tri arhosiad yn ysbytai Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont, ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. Bu farw Mrs Williams ar ei thrydydd ymweliad ysbyty.

Awst 2013

Hydref 2013

Fe addawodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford adolygiad o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, yn sgil achos Lilian Williams.

Tachwedd 2013

Cyhoeddodd Mr Drakeford fanylion yr adolygiad o safonau nyrsio yn ysbytai Tywysoges Cymru a Chastell-nedd Port Talbot, dan arweiniad yr Athro June Andrews.

Ionawr 2014

Roedd galwadau ar i brif weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Paul Roberts, i ymddiswyddo yn dilyn cyfarfod cyhoeddus.

Fe wnaeth teulu Lilian Williams hefyd godi cwestiynau am yr adolygiad a gyhoeddwyd gan y gweinidog iechyd, gan feirniadu'r ffaith mai ond ystyried gofal ar y pryd oedd o.

Mai 2014

Fe gyhoeddodd yr Athro Andrew ei hadroddiad, Ymddiried Mewn Gofal, oedd yn rhestru cyfres o fethiannau mewn gofal i bobl hŷn ac yn gwneud 18 o argymhellion am welliannau.

Yn nes ymlaen fis Mai, cyhoeddodd y gweinidog iechyd y byddai yna archwiliadau dirybudd yn cael eu cynnal mewn wardiau pobl hŷn ar draws Cymru. Yr Athro Andrews ac arbenigwyr annibynnol eraill fyddai'n arwain yr archwiliadau hynny.

Mehefin 2014

Cafodd tair nyrs o Ysbyty Tywysoges Cymru eu cyhuddo o esgeulustod bwriadol.

Gorffennaf 2014

Cafodd nyrs arall ei hatal o'i gwaith.

Yn ddiweddarach yn y mis, fe gafodd nyrs arall ei hatal, ac roedd y tair oedd eisoes wedi'u cyhuddo yn wynebu cyhuddiadau pellach.

Fe ymddangosodd y tair nyrs yn y llys am y tro cynta'.

Awst 2014

Fe wnaeth un nyrs, Rebecca Jones, 30, o Ben-y-bont, gyfadde' naw cyhuddiad o esgeulustod bwriadol.

Medi 2014

Cafodd dwy nyrs arall, o gyfanswm o 15 nyrs oedd wedi'i hatal i gyd, eu cyhuddo o esgeulustod bwriadol.

Fe ymddangosodd dwy nyrs o flaen Llys y Goron Caerdydd, wedi'u cyhuddo o esgeulustod bwriadol.

Hydref 2014

Cafodd casgliadau'r archwiliadau dirybudd o ofal pobl hŷn eu cyhoeddi.

Straeon perthnasol