Buddsoddi £4m yn y gwasanaeth ambiwlans

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn prynu 41 o gerbydau newydd

Bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn buddsoddi bron £4 miliwn wrth uwchraddio 736 o gerbydau.

Rhan o'r cynllun yw prynu 41 o gerbydau ymateb brys.

Mae ambiwlansys Cymru sawl gwaith wedi methu targedau amseroedd ymateb mewn achosion lle mae bywydau mewn peryg. Targed y llywodraeth yw bod 65% o achosion yn cael eu cyrraedd mewn wyth munud.

Cafodd y manylion diweddaraf eu cyhoeddi ddydd Mercher, sef bod 58.3% o alwadau 'categori A' wedi cael eu cyrraedd mewn wyth munud ym mis Gorffennaf 2014. Mae hynny'n cymharu a 60.7% ym mis Gorffennaf 2013.

Dim ond 53% o'r ambiwlansys gyrhaeddodd y targed ym mis Mehefin 2014. Ym Mehefin y llynedd y ganran oedd 62.6%.

Mae gweinidogion wedi dweud bod nifer achosion wedi cynyddu 30% yn y pum mlynedd ddiwethaf.

Bu yna gynnydd o 7% yn nifer y galwadau brys rhwng Mehefin a Gorffennaf 2014, gyda mwy na 38,000 o alwadau yn cael eu derbyn ym mis Gorffennaf.

'Ymateb yn effeithiol'

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, fod Llywodraeth Cymru yn "parhau i fuddsoddi yn y fflyd ambiwlansys er mwyn ei gwneud yn fwy modern fel y gallan nhw ymateb yn effeithiol i alwadau brys.

"Bydd y buddsoddiad yn helpu i gyrraedd safon uchel iawn o wasanaethau clinigol fydd yn gwella'r cyfleusterau ar gyfer y cleifion yn ogystal â staff y gwasanaeth."

Ym Mehefin rhybuddiodd fod angen "gwelliannau brys" o fewn tri mis.

'Yn hyderus'

Dywedodd llefarydd iechyd y Ceidwadwyr, Darren Millar, ei fod yn croesawu unrhyw arian ychwanegol ar gyfer y Gwasanaeth Ambiwlans.

"Ond nid yw adnewyddu rhan fach o'r fflyd yn debygol o arwain at newid sylweddol perfformiad...

"Mae angen i gleifion a'u hanwyliaid fod yn hyderus pan fyddan nhw'n ffonio 999 mewn sefyllfa o argyfwng y bydd ambiwlans yn cyrraedd yn brydlon..."

Cynllun newydd

Yn ogystal â'r cyhoeddiad o fuddsoddiad ychwanegol i brynu cerbydau newydd, mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cyhoeddi manylion eu Cynllun Cludiant Amgen. Mae cynllun peilot wedi digwydd yn ne ddwyrain Cymru a bydd y cynllun nawr yn cael ei ymestyn i'r gogledd.

Dan y cynllun hwn bydd cleifion sydd wedi eu hasesu gan staff ambiwlans i fod yn flaenoriaeth isel yn cael eu hannog i ddefnyddio dull amgen o gyrraedd yr ysbyty, megis tacsi neu lifft gan deulu neu ffrindiau.

Yn ôl Mike Collins, Cyfarwyddwr Darparu Gwasanaethau yr Ymddiriedolaeth Ambiwlans: "Rydym yn canfod ffyrdd newydd a blaengar o wella ein prydlondeb ac rydym wedi lansio cynllun newydd sy'n galluogi cleifion blaenoriaeth isel i ddefnyddio cludiant amgen i'r ysbyty os oes angen ymweld â'r ysbyty, yn hytrach na dibynnu ar ambiwlans argyfwng.

"Bydd cleifion blaenoriaeth isel sy'n glinigol ddiogel ac yn addas ar gyfer teithio i'r ysbyty gyda ffrindiau neu deulu neu mewn tacsi, nawr yn gwneud hynny mewn rhai rhannau o Gymru.

"Y nod yw sicrhau bod ein criwiau a cherbydau argyfwng ar gael i ymateb i alwadau ble mae bywydau mewn perygl."