600 wedi eu cludo i ysbytai mewn ceir heddlu yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Car Heddlu
Disgrifiad o’r llun,
Daeth y ffigyrau i law Plaid Cymru wedi cais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

Cafodd dros 600 o bobl yng Nghymru eu cludo i'r ysbyty mewn ceir yr heddlu dros y tair blynedd diwethaf, yn ôl ffigyrau Plaid Cymru.

Daeth yr ystadegau i law'r blaid drwy gais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Dywedodd llefarydd iechyd y blaid nad yw'r ffigyrau yn dderbyniol, a bod y Gwasanaeth Ambiwlans yn wynebu "her wirioneddol".

Ond mae'r Gwasanaeth Ambiwlans yn dweud eu bod yn cydweithio gyda'r gwasanaethau brys eraill i leihau achosion o'r fath.

606 o gleifion

Dywed Plaid Cymru bod cyfanswm o 606 o gleifion wedi eu cludo i ysbytai gan heddluoedd De Cymru, Gwent a'r Gogledd yn y tair blynedd diwethaf.

Ymysg yr achosion o yrru cleifion i'r ysbyty oedd trywanu, rhywun wedi cymryd gorddos, anaf i'r pen, ymgais hunanladdiad a hypothermia.

Mae'r ffigyrau yn dangos bod y nifer o gleifion cafodd eu cludo i'r ysbyty gan Heddlu'r De wedi dyblu o 83 yn 2012-13 i 187 yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Roedd nifer yr achosion gan Heddlu Gwent a Heddlu'r Gogledd wedi lleihau ers y flwyddyn gynt, gyda 51 o achosion wedi eu cofnodi gan Heddlu Gwent mewn 10 mis yn 2013-14, tra bod 19 achos yn ardal Heddlu Gogledd Cymru yn yr un cyfnod.

Ni wnaeth Heddlu Dyfed Powys ddarparu'r wybodaeth.

'Angen gwell rheolaeth'

Mae llefarydd iechyd Plaid Cymru, Elin Jones, wedi codi pryderon am y ffigyrau.

"Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn parhau i wynebu her wirioneddol i wella, a rhaid cael y gwelliannau hyn," meddai.

"All hi ddim bod yn dderbyniol fod, er enghraifft, tri o bobl yr wythnos ar gyfartaledd yn ne Cymru yn cael eu cludo i'r ysbyty mewn car heddlu.

"Ofni yr wyf i y bydd rhywun un diwrnod yn marw mewn car heddlu ar ei ffordd i'r ysbyty am nad oes ambiwlans ar gael. Mae'n rhaid cael gwell rheolaeth rhwng y gwasanaeth a'r GIG fel nad yw cerbydau yn gorfod aros yn rhy hir y tu allan i ysbytai.

"Ers gormod o amser, cafodd y gwasanaeth ambiwlans ddim digon o flaenoriaeth gan Lywodraeth Cymru."

'Adeiladu ar y berthynas'

Yn ymateb, dywedodd Mike Collins o Wasanaeth Ambiwlans Cymru eu bod yn gweithio gyda'r heddluoedd ar draws y wlad i geisio lleihau achosion pan nad oes ambiwlans ar gael.

"Mae'r Ymddiriedolaeth a'r pedwar heddlu yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd ac yn adeiladu ar y berthynas agos i gefnogi ei gilydd a'u staff," meddai.

"Er y cynnydd mewn galwadau yr ydyn yn eu derbyn o flwyddyn i flwyddyn rydyn ni yn cyrraedd mwy o bobl ar draws Cymru nac erioed o'r blaen.

"Rydyn ni'n ymwybodol ar adegau nad ydyn ni'n cyrraedd y targed wyth munud ar gyfer y galwadau mwyaf difrifol ond rydyn ni'n gweithio, a byddwn yn parhau i weithio, mor galed â phosib i gyrraedd cleifion mor sydyn â phosib."

Ychwanegodd bod oedi wrth drosglwyddo cleifion i ysbytai yn bryder, ond bod newidiadau ym mhrosesau byrddau iechyd yn gwella'r sefyllfa yn yr wythnosau diwethaf.