Ymchwiliad twyll: Arestio pump

  • Cyhoeddwyd

Mae'r BBC yn deall bod pum person a arestiwyd ddoe mewn cysylltiad ag ymchwiliad twyll yn gweithio i gwmni bysiau Express Motors sydd a'i bencadlys ym Mhenygroes, Gwynedd.

Cadarnhaodd Heddlu'r Gogledd fod pedwar dyn ac un fenyw wedi eu harestio a'u rhyddhau ar fechnïaeth yn ddiweddarach wrth i'r ymchwiliad barhau.

Doedd Express Motors ddim am wneud unrhyw sylw.

Daw hyn wedi i rai pobl gael eu harestio yn dilyn ymchwiliad i dwyll honedig yn Padarn Bus, cwmni a ddiddymodd ei hun yn wirfoddol ddiwedd Mai.

Roedd Padarn Bus yn darparu teithiau ar draws gogledd Gwynedd a nifer o deithiau ar Ynys Môn.

Fe gymrodd Express Motors rai o deithiau Padarn Bus drosodd.

Does yna ddim awgrym fod yna gysylltiad rhwng y ddau ymchwiliad.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Rydyn ni'n monitro'r sefyllfa yn ofalus ar hyn o bryd ac yn paratoi cynlluniau wrth gefn a ellid eu gweithredu pe bai problemau'n codi a allai effeithio'n sydyn ar ddarpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus.

"Gan fod yr heddlu'n ymchwilio i'r mater hwn ar hyn o bryd, fyddai hi ddim yn briodol i'r cyngor wneud sylw pellach.