Rhoi'r gorau i fferm wynt Rhiannon

Cyhoeddwyd

Mae cwmniau Centrica plc a DONG Energy wedi cadarnhau na fyddan nhw bellach yn parhau gyda'u cynlluniau i ddatblygu fferm wynt yn Ardal Môr Iwerddon, drwy eu menter ar y cyd, Celtic Array Limited.

Mae'r penderfyniad i roi diwedd ar y cynllun yn dod yn sgil asesiad o Ardal Môr Iwerddon sydd wedi cadarnhau bod cyflwr y ddaear yn golygu nad yw'r prosiect yn ddichonadwy'n ariannol gan ddefnyddio'r dechnoleg bresennol.

Pe bai wedi mynd yn ei flaen byddai menter Celtic Array wedi creu'r fferm wynt gyntaf yn Ardal Môr Iwerddon, sef Fferm Wynt Rhiannon.

Byddai Fferm Wynt Rhiannon wedi gallu creu 2.2GW o drydan wedi iddi gael ei chwblhau, digon i bweru tua 1.5 miliwn o gartrefi gyda thrydan carbon isel.

Byddai'r fferm wynt wedi'i lleoli tua 12 milltir oddi ar arfordir Ynys Môn.

Mae Ystâd y Goron wedi cytuno i adael i Celtic Array ddod â'u cytundeb i ddatblygu Ardal Môr Iwerddon i ben, gan alluogi'r fenter i roi'r gorau i'r datblygiad.

Dim yn ddichonadwy

Yn ôl llefarydd ar ran y prosiect: "Rydym ni'n siomedig na fyddwn ni'n parhau gyda'n gwaith i ddatblygu fferm wynt yn Môr Iwerddon, ond mae ein hasesiad wedi dangos bod cyflwr y ddaear yn golygu nad yw'n ddichonadwy i barhau â'r prosiect gyda'r dechnoleg sydd ar gael ar hyn o bryd.

"Rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth rydym ni wedi'i dderbyn a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn natblygiad ein cynlluniau ar gyfer fferm wynt Rhiannon a phrosiectau posibl eraill."

Ymateb Cyngor Môn

Mae Cyngor Môn wedi ymateb i benderfyniad Celtic Array, gyda'r Cynghorydd Ieuan Williams yn dweud: "Mae hon yn siom anferth, yn enwedig oherwydd bod Celtic Array wedi cynnal yr ail gam ymgynghori ar gyfer y datblygiad yn ddiweddar.

"Roeddem wedi gobeithio y byddai safle gweithredol Fferm Wynt Rhiannon wedi'i leoli ym mhorthladd Caergybi. Byddai hyn wedi gallu dod â swyddi a budd economaidd i'r ynys.

"Byddwn yn annog Ystâd y Goron i barhau gyda'r astudiaeth dichonolrwydd technegol gan ddefnyddio'r wybodaeth sydd eisoes wedi'i gasglu gan Celtic Array.

"Mae technoleg yn datblygu mor gyflym ac mae'r potensial ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol yn yr ardal yn parhau. Mae'r Cyngor Sir yn parhau i fod wedi ymroi i gefnogi unrhyw fusnes sydd â diddordeb mewn datblygu'r prosiect hwn."