Rhybudd haf gan y gwasanaethau brys

Cyhoeddwyd

Gyda'r rhagolygon tywydd yn gaddo mwy o dywydd braf, mae'r gwasanaethau brys wedi rhybuddio pobl i gymryd gofal.

Mae Gwylwyr y Glannau wedi delio â 2,549 o ddigwyddiadau rhwng 21 Mehefin a 21 Gorffennaf, cynnydd o 2,184 ar y mis blaenorol.

Mae Richard Martin o Wylwyr y Glannau yn dweud y dylai pobl sy'n mynd i nofio yn y môr fod yn ymwybodol o'r cerrynt cryf sy'n gallu cuddio dan ddyfroedd sy'n ymddangos yn dawel.

Yn ogystal, mae'r heddlu'n gofyn i blant fwynhau eu gwyliau o'r ysgol, ond i wneud hynny heb greu trafferth neu ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol.

Mynd i drafferthion

Ar Gorffennaf 24 bu'n rhaid i griw o nofwyr ger Ynys Sili dderbyn triniaeth wedi iddyn nhw fynd i drafferthion wrth i'r llanw ddod mewn.

Y diwrnod canlynol, bu'n rhaid achub dau berson yn eu harddegau wedi i'w dingi gael ei chwythu allan i'r môr ger y Bermo, Gwynedd, gan olygu nad oeddan nhw'n gallu dychwelyd i'r lan ar eu pennau eu hunain.

Neidiodd y ddau mewn i'r môr, cyn cael eu hachub gan griw RNLI y Bermo.

Ond nid y rheiny sy'n mentro i'r môr yn unig sydd angen cymryd gofal.

Peryglon i gerddwyr

Mae cerddwyr yn cael eu rhybuddio i sicrhau eu bod nhw'n gwisgo esgidiau addas pan yn cerdded ar glogwyni, a sicrhau nad ydyn nhw'n cerdded yn rhy agos at yr ymyl.

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn gofyn i ymwelwyr i feysydd gwersylla yng ngogledd a chanolbarth Cymru ger rheilffordd y Cambrian i gadw oddi ar y cledrau.

Dywedodd Sarjant Karl Anderson: "Ynghyd â phwysleisio'r mater i ymwelwyr, hoffwn annog perchnogion parciau gwyliau lleol, gwestai gwely a brecwast a meysydd gwersylla i godi ymwybyddiaeth ymwelwyr o'r rheilffordd a'r peryglon posibl."