Newidiadau i orsafoedd Heddlu Dyfed-Powys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Heddlu Dyfed-Powys eu bod yn defnyddio 70 o safleoedd gwahanol sy'n costio cyfanswm o £2.9 miliwn i'w rhedeg bob blwyddyn.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyhoeddi cynllun i newid ei darpariaeth o ran gorsafoedd yn y rhanbarth.

Bydd rhai gorsafoedd yn cau, eraill yn cael eu hadleoli, trefniadau newydd yn cael eu gwneud ar gyfer eraill, a rhai yn aros fel ag y maen nhw.

Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Christopher Salmon, a'r Prif Gwnstabl, Simon Prince, wedi cytuno ar y newidiadau wedi adolygiad ac maen nhw'n dweud eu bod wedi ystyried y galw am wasanaeth heddlu cymunedol yn erbyn y gost i'r pwrs cyhoeddus o ddefnyddio a chynnal yr adeiladau.

Beth sy'n digwydd i'r gorsafoedd?

Ymysg y newidiadau yn Sir Gâr, bydd yr orsaf heddlu yng nghanol tre Caerfyrddin yn cael ei hadleoli oherwydd bod costau cynnal a chadw'r adeilad presennol yno yn uchel, ac fe fydd gwasanaethau gorsaf heddlu Llandeilo yn symud i swyddfeydd y cyngor yn y dre.

Yn ogystal bydd y gorsafoedd heddlu yng Nghastellnewydd Emlyn, San Clêr a Cross Hands yn cael eu hadleoli oherwydd yr angen am fuddsoddiad sylweddol yn yr adeiladau presennol.

Yn Sir Benfro, bydd gorsaf heddlu Abergwaun yn cael ei hadleoli oherwydd bod yr orsaf bresennol yn rhy fawr ac angen buddsoddiad sylweddol. Bydd gorsafoedd Aberdaugleddau a Tŷ Ddewi hefyd yn cael eu hadleoli.

Yng Ngheredigion, bydd trefniadau newydd ar gyfer plismona Llandysul, tra bod gorsafoedd Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan yn cael eu cadw.

Ym Mhowys, mae gorsafoedd heddlu Llanfair Caereinion a Llandrindod eisoes wedi cau a bydd gorsafoedd Llanidloes a Llanfyllin yn cael eu hadleoli, o bosib i greu un orsaf newydd.

Yn ogystal, bydd gorsaf heddlu Machynlleth yn cael ei hadleoli oherwydd bod yr adeilad yn anaddas ac angen buddsoddiad sylweddol.

Gwario ar blismyn yn hytrach na brics

Dywedodd Mr Salmon, sy'n berchen ar stad yr heddlu fel rhan o'i waith fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu: "Rydw i eisiau rhoi'r flaenoriaeth i wario ar blismyn yn hytrach na brics.

"Bydd y strategaeth newydd yn helpu i sicrhau bod modd gweld a chysylltu â swyddogion yr heddlu yn unol â dymuniadau ac anghenion y cyhoedd.

"Mae rhai o'n hadeiladau yn ddrud i'w cynnal a chadw ac nid oes digon o ddefnydd yn cael ei wneud ohonyn nhw, bydd y strategaeth hon yn sicrhau'r defnydd gorau o arian cyhoeddus..."

"Rydw i'n deall y bydd rhai pobl yn pryderu ynglŷn ag unrhyw newidiadau ond rydw i'n eu sicrhau y gallan nhw edrych ymlaen at dderbyn gwell safon o wasanaeth."

"Yn y cyfamser, rydym ni wedi creu 30 o swyddi rheng flaen newydd mewn ymateb i'r hyn mae'r cyhoedd wedi'i ddweud wrtha i droeon yn y 18 mis ers fy ethol - maen nhw eisiau gweld swyddogion ar y stryd. Wedi'r cwbl, plismyn sy'n dal drwgweithredwyr - nid brics."

Dywedodd Mr Prince: "Fy mlaenoriaeth i yw sicrhau bod y nifer priodol o blismyn a swyddogion cymunedol yn gweithio oddi fewn i'n cymunedau. Er mwyn cyflawni hyn, rydyn ni'n meddwl yn wahanol - gan ystyried effeithlonrwydd - ynghylch sut i wneud y defnydd gorau o'n hadeiladau."