'Angen cyfleoedd i ddefnyddio TGCh'

Cyhoeddwyd

Mae safonau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) fel pwnc yn dda neu'n well mewn tua hanner yr ysgolion uwchradd yr ymwelwyd â nhw yn ystod arolwg, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Estyn ddydd Iau.

Mae adroddiad Estyn, 'TGCh yng nghyfnod allweddol 3', yn arfarnu safonau mewn TGCh fel pwnc y Cwricwlwm Cenedlaethol yn ogystal ag ystyried effaith TGCh fel medr allweddol i gynorthwyo dysgu'r disgyblion ar draws y cwricwlwm.

Mae'r adroddiad yn cael ei gyhoeddi mewn ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2013-2014

Dywed Ann Keane, y Prif Arolygydd, "Mae defnyddio technoleg ddigidol yn rhan o fywyd bob dydd i lawer ohonom.

"Fodd bynnag, mae datblygu medrau TGCh cymwys mewn ysgolion uwchradd yn her ac mae angen i ddisgyblion gael digon o gyfleoedd i gymhwyso'u medrau mewn cyd-destunau gwahanol.

"Er bod pocedi o arfer dda, mae angen i bob ysgol uwchradd wella ansawdd addysgu, cyflwyno a monitro TGCh ar draws y cwricwlwm.

"Rwy'n annog pob ysgol i ddarllen yr adroddiad, nodi'r argymhellion ac anelu at arfer dda y darparwyr hynny sy'n cael sylw yn ein hastudiaethau achos."

Darparu cyfleoedd

Mae'r adroddiad yn cynnwys astudiaethau achos sy'n dangos y modd y gellir gwella addysgu TGCh fel pwnc ac fel medr ar draws y cwricwlwm.

Lle mae ansawdd y cynllunio, darparu ac asesu ar gyfer TGCh fel pwnc yn dda neu'n well yn hanner yr ysgolion yr ymwelwyd â nhw, mae mater yn codi ynghylch pa mor effeithiol y mae adrannau TGCh ac adrannau pwnc eraill yn cysylltu â'i gilydd i ddarparu cyfleoedd.

Mae 'TGCh yng nghyfnod allweddol 3' yn argymell fod Llywodraeth Cymru yn gweithredu fframwaith statudol ar gyfer TGCh o'r Cyfnod Sylfaen i ôl-16 ac yn ystyried datblygiadau mewn technoleg, yn amodol ar adolygu'r cwricwlwm presennol yng Nghymru.

Mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at gamau y dylai ysgolion ac awdurdodau lleol a'r consortia rhanbarthol eu cymryd i wella addysgu, monitro ac asesu.