Rhoi organau: ymgyrch wythnos i godi ymwybyddiaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae 'na hysbysebion wedi bod ar y teledu sydd yn esbonio'r newid

Bydd digwyddiadau ar draws Cymru wythnos yma er mwyn roi gwybod i'r cyhoedd am y system rhoi organau a'r ddeddf newydd sydd yn dod i rym flwyddyn nesaf.

Maent yn digwydd yn ystod dyddiadau Wythnos Genedlaethol Trawsblannu.

Dros flwyddyn yn ôl mi bleidleisiodd ACau o blaid deddf fydd yn golygu bod y llywodraeth yn tybio bod caniatâd ar gyfer rhoi organau wedi ei roi, oni bai bod unigolyn yn nodi ei wrthwynebiad.

Mae 'na rai yn gwrthwynebu'r ddeddf gan ddweud mai'r teulu a nid y llywodraeth ddylai benderfynu os dylid cymryd organau gan rywun sydd wedi marw.

Mae dyletswydd ar y llywodraeth i hyrwyddo'r mesur fel bod y cyhoedd yn gwybod beth sydd angen iddyn nhw wneud os nad ydyn nhw eisiau rhoi eu horganau, sef nodi eu dymuniad i 'optio allan'.

Ac mi fydd ryw £8 miliwn yn cael ei wario yn ystod y ddeng mlynedd nesaf i wneud y gwaith yma.

Ym mis Chwefror roedd ffigyrau yn awgrymu bod 40% o ddinasyddion Cymru ddim yn gwybod am y newid i'r system organau.

Hysbysebion ar y cyfryngau

Bydd sesiynau 'Amser i Siarad' yn digwydd mewn mwy na hanner cant o lefydd gan gynnwys llyfrgelloedd, swyddfeydd cyngor ac archfarchnadoedd er mwyn ateb cwestiynau a rhoi gwybodaeth i bobl.

Ar y teledu a'r radio bydd hysbysebion yn cael eu darlledu. Y nod ydy trio cael unigolion i siarad gyda'u teuluoedd am y pwnc gan ddweud beth ydy eu dymuniadau nhw am roi organau.

Ddydd Mercher mi fydd pobl sydd wedi rhoi organau yn cael eu cofio yn Aberystwyth wrth i ardd goffa newydd gael ei hagor.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal arolwg ymysg staff sydd yn gweithio i'r gwasanaeth iechyd er mwyn gweld faint maen nhw'n wybod am y ddeddf newydd ac os ydyn nhw'n gefnogol i'r syniad.

O'r rhai gafodd eu holi, roedd 80% yn meddwl y byddai'r newidiadau yn golygu y bydd mwy o bobl yn rhoi organau.

Disgrifiad o’r llun, Cymru ydy'r wlad gyntaf yn y DU i basio deddf o'r fath

Canlyniadau'n plesio

Yn ôl y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford mae'r wythnos yn ffordd i godi ymwybyddiaeth am y pwnc gan bawb:

"Rwy'n falch i weld cymaint o ddigwyddiadau cyhoeddus yn cael eu cynnal ym mhob ardal bwrdd iechyd a gobeithio y byddant yn help i ledu'r gair am y gyfraith newydd a beth y mae'n ei olygu i bob un ohonom yng Nghymru o'r 1af o Ragfyr 2015 ymlaen.

"Bydd staff y GIG yn rhan hollbwysig o sicrhau bod y newid i'r system rhoi organau'n llwyddiant ac felly mae'r canlyniadau am eu hymwybyddiaeth o'r newid yn galonogol."

Straeon perthnasol