Ystyried gwerthu cartref preswyl yng Nghaergybi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cyngor Môn yn ystyried gwerthu cartref preswyl Garreglwyd yng Nghaergybi

Mae Pwyllgor Gwaith Cyngor Môn yn ystyried gwerthu cartref preswyl Garreglwyd yng Nghaergybi.

Ym mis Mai, fe gafodd cyfnod o ymgynghori ffurfiol ynglŷn â gwerthu'r cartref ei gymeradwyo, gyda chynlluniau i ddefnyddio'r cartref fel canolfan dementia arbenigol neu fel canolfan nyrsio neu ofal preswyl preifat.

Yn ystod y cyfnod ymgynghori o 30 diwrnod, gwahoddwyd trigolion, perthnasau, staff, swyddogion proffesiynol yn y maes iechyd a phartïon eraill â diddordeb i ddweud eu dweud ynglŷn â'r cynllun i werthu.

Roedd tîm o weithwyr cymdeithasol arbenigol wedi eu hyfforddi'n benodol wrth law i gefnogi'r preswylwyr a'u teuluoedd drwy'r broses.

Gweledigaeth y Cyngor

Dywedodd Pennaeth Gwasanaethau Oedolion Ynys Môn, R. Alwyn Jones: "Mae'r bwriad i werthu yn adlewyrchu gweledigaeth yr Awdurdod ar gyfer gofalu am oedolion hŷn yn y dyfodol, sef symud i ffwrdd o ofal preswyl traddodiadol a chyflwyno modelau gofal eraill megis gofal ychwanegol, ail-alluogi a darpariaeth yn eu cartrefi.

"Dangosodd asesiad diweddar o anghenion bod angen clir i ddatblygu cymorth a llety ar gyfer y rheiny sy'n byw gyda dementia.

"Dyna pam yr ydym yn argymell fod y Pwyllgor Gwaith yn rhoi caniatâd i werthu Garreglwyd, gorau oll petai'n cael ei ddefnyddio fel cyfleuster dementia arbenigol."

Ar hyn o bryd yn Ynys Môn mae'r nifer uchaf o bobl hŷn yng Nghymru, a dros y ddegawd nesaf mae disgwyl cynnydd o 68% yn nifer y bobl a fydd yn byw i fod yn hŷn na 85 oed.

Yn ogystal, mae disgwyl y bydd cynnydd yn nifer y bobl gyda chyflyrau tymor hir megis dementia.

Trawsnewid gofal

Dywedodd deilydd y portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol, y Cynghorydd Kenneth Hughes: "Drwy drawsnewid gofal cymdeithasol i oedolion hŷn, ein nod yw sicrhau fod gwasanaethau'n addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

"Mae pobl wedi dweud yn glir yn ystod ymgynghoriadau yn y gorffennol eu bod eisiau annibyniaeth ac o'r herwydd, mae'n rhaid i ni ddatblygu gwasanaethau sy'n seiliedig yn y gymuned sy'n ddigon cadarn i'w caniatáu i fyw gartref am gyn hired â phosib."

Mae diddordeb eisoes wedi'i ddangos yn yr eiddo gan fusnesau yn y sector preifat, gan gynnwys cwmnïau sydd eisoes yn berchen cartrefi gofal a nyrsio a'r rheiny sy'n adeiladu llety gofal arbenigol.

Ar hyn o bryd mae 11 o breswylwyr tymor hir yn byw yn Garreglwyd, a bydd Pwyllgor Gwaith Ynys Môn yn penderfynu ar ddyfodol y cartref mewn cyfarfod ar 14 Gorffennaf.