Gorymdaith i gadw gwasanaeth bws

Cyhoeddwyd

Mae rhieni yn Nhalybont, ger Bangor, wedi bod yn gorymdeithio dros gynlluniau Cyngor Gwynedd i gael gwared ar wasanaeth bws ysgol.

Daw'r orymdaith fel rhan o brotest y rhieni yn erbyn torri'r gwasanaeth o fis Medi ymlaen.

Mae Cyngor Gwynedd wedi dweud bod pentref Talybont yn rhy agos i'r ysgol gynradd leol i gyfiawnhau gwasanaeth bws.

Ar hyn o bryd mae bws yn mynd â phlant o Dalybont i'r ysgol gynradd yn Llandygai, taith o lai na milltir.

Mae'r cyngor wedi dweud eu bod nhw'n ail-edrych ar wasanaethau bws ysgol er mwyn sicrhau eu bod nhw'n gwneud y defnydd gorau o'u harian.

Y polisi arferol yw na fydd gwasanaeth bws ysgol ar gael i ddisgyblion sy'n byw lai na dwy filltir o'r ysgol.

Ond mae rhieni o Dalybont yn honni bod y daith ar droed i'r ysgol yn beryglus a bod polisi'r cyngor yn cynnwys cymal sy'n ei wneud yn ofynnol iddyn nhw ddarparu ffordd ddiogel i blant gyrraedd yr ysgol.

Fel rhan o'u protest yn erbyn penderfyniad y cyngor, mae rhieni o Dalybont yn gorymdeithio o'r pentref i'r ysgol, yn y gobaith o ddwyn perswâd ar y cyngor i newid eu meddyliau.

Ymateb y Cyngor

Mae'r cyngor wedi dweud y byddan nhw'n adeiladu llwybr newydd a chyflwyno gwelliannau diogelwch eraill cyn i'r gwasanaeth bws ddod i ben.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Yn dilyn pryderon a fynegwyd am y llwybr rhwng Talybont ac Ysgol Llandygai, cynhaliodd y cyngor astudiaeth dichonolrwydd pellach i groesi'r hen A55 rhwng Talybont a Llandygai.

"Yn dilyn yr astudiaeth yma, mae'r cyngor wedi cytuno i gyflwyno gwelliannau diogelwch ffordd yn yr ardal a fydd yn cynnwys darparu troedffordd newydd ac arwyddion perthnasol.

"Bydd gwaith ar y gwelliannau yma yn cychwyn cyn gynted â phosib."