400 o swyddi mewn perygl yn Tata

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmni yn cyflogi 7,000 o weithwyr ar draws Cymru gyda'r mwyafrif ym Mhort Talbot

Mae hyd at 400 o swyddi mewn perygl ym Mhort Talbot wrth i gwmni dur Tata gyhoeddi cynllun i leihau costau.

Dywedodd Tata y byddai'r newidiadau yn eu galluogi i fod yn fwy cystadleuol yn y farchnad yn Ewrop.

Mae 7,000 o bobl yn gweithio i Tata yng Nghymru, gyda'r mwyafrif ar safle Port Talbot, lle bydd y 400 o swyddi yn cael eu colli.

Yn 2012, cafodd 600 o swyddi eu colli ar safleoedd Tata ar draws Cymru.

'Ail-strwythuro'

Dywedodd prif weithredwr Ewropeaidd Tata Steel, Karl Koehler: "Mae galw am ddur a phrisiau yn debygol o fod dan bwysau am rhai blynyddoedd.

"Mae ein trethi busnes yn y DU yn llawer uwch na mewn gwledydd eraill yn yr Undeb Ewropeaidd a bydd ein costau ynni yn y DU yn parhau i fod yn anghystadleuol tan fod mesurau lliniaru newydd yn dod i rym.

"Mae'r newidiadau arfaethedig yma felly yn hollbwysig os ydyn ni am adeiladu dyfodol cystadleuol i'n busnes Strip Products yn y DU."

Ychwanegodd y byddai'r cwmni yn cydweithio â'r gweithwyr, undebau a chyfranddalwyr yn ystod y cyfnod "ail-strwythuro".

Disgrifiad o’r llun,
Mae 3,800 o weithwyr wedi eu lleoli ar safle Port Talbot

'Pryder'

Dywedodd Roy Rickhuss, Cadeirydd y Pwyllgor Undebau gwaith dur bod y newyddion yn bryder.

"Rydyn ni'n deall bod y cwmni wedi bod yn delio gyda lleihad yn y farchnad dur Ewropeaidd am dros bum mlynedd.

"Ond rydyn ni hefyd wedi datgan ein pryderon ein hunain am ddiffyg gweithwyr posib yn Strip Products ac ym Mhort Talbot yn benodol.

"Felly mae hi'n hanfodol nad ymgais i leihau costau drwy dorri swyddi yn unig yw hwn ond bod ystyriaeth i'r niferoedd sydd eu hangen i redeg a chynnal y safle i wneud dur mewn ffordd ddiogel a chynhyrchiol."

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd AS Aberafan, Hywel Francis a'r AC David Rees eu bod wedi cael trafodaethau gyda'r cwmni ac undebau.

"Cawsom sicrhad y bydd y broses ymgynghori arferol yn cael ei gynnal a bydd materion yn ymwneud â chynaladwyedd hir-dymor a diogelwch yn brif ystyriaeth.

"Fel yr AS ac AC dros y safle pwysig yma hoffwn ddatgan ein ffydd mewn gwneud dur ym Mhort Talbot ac rydyn ni'n annog y llywodraeth ar lefel leol, Cymreig a Phrydeinig i weithio gyda Tata a'r undebau i sicrhau hyn."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd llywodraeth Cymru eu bod am weld diwydiant dur yn "ffynnu" yng Nghymru

'Siomedig iawn'

Er ei fod yn bryder, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn falch y byddai'r cwmni yn ceisio defnyddio diswyddiadau gwirfoddol.

"Mae Tata wedi dangos ymrwymiad i Gymru drwy fuddsoddi bron i £400 miliwn yn y busnes stripiau dros y ddwy flynedd diwethaf.

"Er y buddsoddiad mae'n glir bod y diwydiant wedi ei effeithio gan gostau ynni uchel yn y DU.

"Rydyn ni'n parhau i weithio gyda Tata i sicrhau ein bod yn creu ac yn cynnal diwydiant dur sy'n ffynnu yng Nghymru ond yn galw eto ar lywodraeth y DU i weithredu mesurau i leihau'r baich y mae cwmniau sy'n defnyddio llawer o ynni yn ei wynebu yng Nghymru."

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, David Jones ei fod yn "siomedig iawn" bod Tata yn bwriadu torri niferoedd y staff ym Mhort Talbot.

Ychwanegodd bod Tata wedi cadarnhau eu bod am gynnal ymgynghoriad a gweithio gyda'r undebau.

"Mae hefyd wedi cadarnhau eu bod wedi ymrwymo i gynnal dyfodol hir-dymor y safle ym Mhort Talbot er y tuedd dros y blynyddoedd diwethaf o leihad yn y diwydiant dur a chystadleuaeth byd-eang."

Mae Dirprwy Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, wedi dweud bod meddyliau'r awdurdod gyda'r gweithwyr a'u teuluoedd.

"Rydym yn derbyn bod y diwydiant o dan bwysau ac yn derbyn bod Tata am barhau yn gystadleuol.

"Ond mae'r newyddion yma yn ergyd sylweddol i'r gymuned leol ac i dde Cymru.

"Mae'r cyngor yn barod i gynorthwyo unrhyw un sydd angen cefnogaeth i ganfod gwaith neu'r rhai sydd am gychwyn busnes."