Carchar i gyn-weithiwr ieuenctid am droseddau rhyw

  • Cyhoeddwyd
Michael Smith

Mae cyn-weithiwr ieuenctid wedi cael ei garcharu am chwe blynedd ar ôl cyfadde' troseddau rhyw yn ymwneud â phlant.

Roedd Michael John Smith, 49 oed, yn rheolwr llinell yng Ngwasanaeth Ieuenctid Cyngor Sir Penfro tan 2012 pan gafodd ei ddiswyddo ar ôl "sawl rhybudd" am ymddygiad amhriodol tuag at bobl ifanc.

Clywodd Llys y Goron Abertawe ei fod ar ôl cael ei ddiswyddo wedi cam-drin plentyn.

Plediodd Smith o Hwlffordd yn euog i dri chyhuddiad o ymosod yn rhywiol ar blentyn o dan 13 oed a phedwar cyhuddiad o achosi neu o annog plentyn i gymryd rhan mewn gweithred rywiol.

Hefyd plediodd yn euog i ddau gyhuddiad o gymryd lluniau anweddus o blentyn, pedwar cyhuddiad o wneud lluniau anweddus ac un o fod â 1,136 o ddelweddau anweddus o blant.

Dywedodd Brian Simpson ar ran yr erlyniad fod yr holl droseddau'n ymwneud â'r un plentyn ac eithrio'r cyhuddiad olaf.

Ffonio'r heddlu

Dywedodd yr erlynydd fod Smith wedi cael ei ddiswyddo ond mai ei ymateb oedd "annog" plentyn i bwrpas ei foddhad rhywiol ei hun, ac yn aml roedd yn ffilmio ei hun yn cam-drin y bachgen oedd yn noeth.

Clywodd y llys fod tad y plentyn wedi teimlo'n sâl o glywed sylwadau ei fab ac iddo ffonio'r heddlu.

Pan gafodd Smith ei arestio gwadodd ei fod wedi cyffwrdd y bachgen yn anweddus.

Wedi i'r heddlu ddweud beth oedden nhw wedi dod o hyd iddo ar gyfrifiaduron gwrthododd Smith ymateb i'w cwestiynau.

Eglurodd Mr Simpson wrth y llys fod y bachgen yn cael hunllefau a bod y rhieni wedi cael cwnsela.

'Brad'

Yn ôl bargyfreithiwr yr amddiffyn, Jim Davis, nid oedd unrhyw amheuaeth fod gan y diffynnydd dueddiadau rhywiol at fechgyn ifanc ac y gallai elwa ar driniaeth seiciatryddol, er na fyddai hynny ar gael mewn carchar.

"Mae'r gair 'brad' yn addas iawn. Mae'n dweud wrthyf i ei fod yn gwybod nad yw ymddiheuriad yn ddigon. All e ddim dod o hyd i'r geiriau i egluro faint mae'n edifarhau," meddai Mr Davis.

Ychwanegodd y byddai Smith yn "hynod fodlon" petai'r barnwr yn rhoi gorchymyn iddo gadw draw o blant.

Fe wnaeth y barnwr ei wahardd rhag gweithio gyda phlant am byth a'i orchymyn i gofrestru fel troseddwr rhyw.