4,000 o ddiffynyddion yn absennol o'r llys yn 2013

Alun Jones
BBC Cymru Fyw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Nid oedd y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn gallu darparu amcangyfrif o'r costau yn sgil absenoldeb diffynyddion.

Mae nifer y diffynyddion fethodd ag ymddangos yn llysoedd Cymru wedi haneru rhwng 2012 a 2013.

Nid oedd 3,924 o ddiffynyddion yn bresennol yn llysoedd Cymru yn 2013, o gymharu â 7,836 yn 2012.

Roedd hynny'n ostyngiad ar y 9,923 a fethodd ag ymddangos yn 2011.

Cafodd BBC Cymru Fyw y wybodaeth wedi cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Y llynedd fe fethodd 1,222 ymddangos gerbron llys yn sgil cyhuddiadau'n ymwneud â throseddau dwyn a thrafod eiddo gafodd eu dwyn, 144 ynghylch troseddau trais yn erbyn y person ac 16 yn ymwneud â throseddau rhyw.

'Mater difrifol'

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd ei Mawrhydi: "Mae methiant bwriadol i fynychu'r llys yn fater difrifol a gall fod yn dramgwydd troseddol.

"Mae asiantaethau'r System Cyfiawnder Troseddol wedi gweithio gyda'i gilydd yn agos yn ystod y blynyddoedd diwethaf i sicrhau bod diffynyddion yn cyrraedd y llys, a byddwn yn parhau i wneud hynny.

"Os bydd diffynnydd yn methu ag ymddangos yn y llys, mae canllawiau yn eu lle sy'n mynnu bod y llys yn ystyried mynd rhagddo yn eu habsenoldeb.

"Mae diffynnydd yn gallu wynebu cyhuddiad o fethu ag ymddangos ac mae'r llys yn gallu cyhoeddi gwarant i'w harestio".

Nid oedd y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn gallu darparu amcangyfrif o'r costau yn sgil absenoldeb diffynyddion.

'Toriadau enfawr'

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas y Swyddogion Prawf (NAPO), bod "costau sylweddol" i drethdalwyr os yw achos yn cael ei ohirio oherwydd bod diffynydd yn absennol, gan ystyried y cymorth cyfreithiol i ddiffynyddion, costau Gwasanaeth Erlyn y Goron, y gwasanaeth llysoedd, a chost cadw pobol yn y ddalfa - gyda rhai ohonyn nhw'n ddieuog.

Dadleuodd bod "toriadau enfawr" i nifer y staff yn y gwasanaeth llysoedd yn y blynyddoedd diwethaf wedi arwain at ddiffynyddion yn cael byr rybudd cyn eu hymddangosiad o flaen llys, a beirniadodd y ffaith bod nifer o lysoedd wedi cael eu cau gan achosi "anghyfleustra" i ddiffynyddion.

Ychwanegodd er bod nifer y diffynyddion sy'n methu ag ymddangos mewn llysoedd yng Nghymru wedi gostwng dros y blynyddoedd diwethaf, "mae hynny i'w ddisgwyl oherwydd bu gostyngiad mewn lefelau troseddu ac felly hefyd yn nifer y bobl sy'n ymddangos gerbron llysoedd".

*Mae achosion troseddau llai difrifol, hynny yw troseddau diannod, yn cael eu clywed yn y llysoedd ynadon.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol