Sgiliau ysgrifennu Saesneg rhai disgyblion yn achos pryder i Estyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth yr arolygwyr ymweld ag 20 o ysgolion

Yn ôl arolygwyr mae disgyblion yn gallu ysgrifennu straeon yn y dosbarth ond maen nhw'n cael anhawster wrth lenwi ffurflenni cais am swydd yn Saesneg.

Yn ôl y corff arolygu ysgolion Estyn, mae angen i athrawon ddysgu mwy o sgiliau ysgrifennu Saesneg ymarferol.

Dywed yr adroddiad fod yna "leiafrif sylweddol" o ysgolion lle'r oedd yna ddisgyblion oedd yn methu ag ysgrifennu na darllen Saesneg yn ddigon da.

Mae yna bryderon yn parhau ynglŷn â safonau Saesneg ym meysydd sillafu, gramadeg ac atalnodi yn ysgolion Cymru.

Safon da ar lafar

Ond fe wnaeth yr adroddiad ganfod fod y rhan fwyaf o ddisgyblion Cymru yn cyrraedd safon dda o ran Saesneg llafar.

Dywed Estyn fod disgyblion rhwng saith ac 14 yn parhau i geisio'r nod o gyrraedd yr un safonau mewn Saesneg ysgrifenedig â disgyblion mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig.

Mae'r adroddiad, sy'n gwneud 11 o argymhellion, hefyd yn dod i'r casgliad:

  • Nad yw disgyblion o gefndir difreintiedig yn cyflawni gymaint ag eraill ac mae'r bwlch yn ehangu wrth i ddisgyblion symud o ysgol gynradd i uwchradd;
  • bod yna ormod o enghreifftiau o farcio gwael o waith disgyblion;
  • nad yw athrawon yn rhoi digon o arweinyddiaeth ynglŷn â sut i wella a hefyd nid yw cynnydd yn cael ei fonitro yn ddigon da;
  • bod merched yn parhau i wneud yn well na bechgyn, er bod y bwlch wedi lleihau yn raddol.

Fe wnaeth yr arolygwyr ymweld ag 20 o ysgolion cynradd ac uwchradd.

Codi safon

Dywed Ann Keane, Prif Arolygydd Estyn: "Er gwaetha'r duedd o welliant mewn safonau Saesneg, mae cynnydd yn rhy araf o hyd i ddisgyblion 7-14 oed yng Nghymru ddal i fyny ag ardaloedd eraill yn y DU.

"At ei gilydd, mae ansawdd addysgu Saesneg yn dda.

"Mae'r athrawon gorau yn gwneud defnydd medrus o ddulliau i ddatblygu medrau darllen ac ysgrifennu disgyblion.

"Fodd bynnag, nid yw addysgu ysgrifennu wedi datblygu digon mewn lleiafrif o ysgolion uwchradd. Mae gormod o waith marcio ansawdd gwael o hyd ar waith disgyblion.

"Canfu'r adroddiad fod athrawon yn nodi gwendidau disgyblion heb esboniad, ac nid ydynt yn rhoi digon o arweiniad ar sut i wella. "

Yn ddiweddar fe wnaeth profion sefydliad Pisa o 68 o wledydd osod Cymru yn safle 41.

Mae gweinidogion Cymru wedi cyflwyno profion 'clir a thrwyadl' i ddisyblion y llynedd gyda'r bwriad o godi safonau.

'Blaenoriaethu'

Wrth ymateb i'r adroddiad, fe ddywedodd llefarydd ar ran NUT Cymru:

"Fydden i ddim yn anghytuno â'r canfyddiadau ond dw i'n gwbl ymwybodol fod meddylfryd atharawon yn gyffredinol yn canolbwyntio ar lythrennedd fel agwedd allweddol - mae'n cael ei flaenoriaethu...

"Dw i ddim yn cytuno bod athrawon yn methu rhoi adborth digonol i ddisgyblion - ond fe fydden i'n hoffi gweld cysondeb drwy Gymru.

"Mae athrawon sy'n cyfathrebu gyda ni yn yr undeb yn canolbwnytio ar nodi camgymeriadau gan adeiladu sgiliau drwy gynnig adborth cadarnhaol."

Straeon perthnasol