Ysbyty Athrofaol Cymru wedi troi cornel?

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty'r Heath

Mae pethau'n gwella yn Ysbyty Athrofaol Cymru - dyna yw'r neges gan yr arbenigwyr.

Y flwyddyn ddiwethaf fe wnaeth Coleg Brenhinol y Llawfeddygon (RCS) ddisgrifio'r sefyllfa yn fel un "beryglus" gyda chleifion yn "marw yn rheolaidd" tra'n aros am lawdriniaethau.

Roedd y ffaeleddau gafodd eu darganfod yn yr ysbyty yn cynnwys: cleifion yn aros rhy hir am lawdriniaethau, llawdriniaethau'n cael eu gohirio a'u canslo ac adrannau gofal brys yn llawn.

Dywedodd RCS mai'r prif reswm dros y ffaeleddau oedd "methiant yr ysbyty i reoli mynediadau cleifion brys, ac anallu i ryddhau cleifion yn effeithiol".

Wedi hynny fe aeth rheolwyr yr ysbyty ati i ddarganfod ffyrdd i fynd i'r afael â'r problemau.

Mae camau sydd wedi cael eu cymryd yn barod yn cynnwys:

  • Recriwtio mwy o staff;
  • blaenoriaethu gwelyau ar gyfer llawdriniaethau;
  • gwario £1.3m ar offer newydd;
  • gyrru rhai cleifion i glinigau eraill.

Mae yna "lawer mwy o waith i'w wneud" cyn gellir ystyried y sefyllfa i fod yn foddhaol, yn ôl RCS, ond mae'n ddechrau addawol.

Dywedodd Is-lywydd RCS, David Ward: "Yn ystod ein hymweliad diweddar, roedd tystiolaeth sylweddol i ddangos bod Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro wedi cymryd y pryderon a godwyd yn flaenorol o ddifrif a'u bod wedi cychwyn rhaglen glir o waith i fynd i'r afael â'r materion hyn.

"Mae hefyd yn galonogol gweld bod nifer o welliannau eisoes wedi'u gwneud. Fodd bynnag, rydym yn nodi bod gwaith sylweddol yn dal i fod angen ei gwblhau er mwyn mynd i'r afael yn llawn holl flaenoriaethau mae'r bwrdd wedi nodi ar gyfer gwella."

Dywedodd fod problemau ynghylch llawdriniaethau'r galon yn parhau, wedi i wendidau yn y man hwn ddod i'r amlwg fis Medi diwethaf.

Fe ddaw sylwadau RCS ar y dydd mae'r bwrdd iechyd sy'n rheoli'r ysbyty'n cyhoeddi y bydd £2.5m yn cael ei fuddsoddi er mwyn lleihau'r rhestrau aros.

Cyfarwyddwr meddygol Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro yw Dr Graham Shortland, ac fe ddywedodd: "Mae pethau wedi gwella'n sylweddol, ond rydym yn gwybod bod llawer o ffordd i fynd ac ein bod ond megis dechrau gweithredu'n syniadau uchelgeisiol."