Dau heddwas yn euog o ddwyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Plediodd Stephen Phillips a Jason Evans yn euog

Mae dau swyddog heddlu wedi pledio'n euog i ddwyn, wedi iddyn nhw gael eu dal gan drap oedd wedi ei osod gan eu cyflogwr.

Fe wnaeth y Ditectif Sarjant Stephen Phillips ddwyn £250 o arian parod ac fe gymrodd Ditectif Gwnstabl Jason Evans ddwy feiro wedi i Heddlu De Cymru osod trap ar gyfer y ddau.

Roedd Mr Phillips, 45, a Mr Evans, 43, yn credu eu bod nhw'n cymryd rhan mewn cyrch oedd yn ymwneud â chyfres o ladradau ym Manceinion, ond yn ddiarwybod iddynt roedd camerâu cudd wedi eu gosod yn y tŷ yng Nghastell Nedd.

Cyn i'r ddau yrru i fan cyfarfod er mwyn trosglwyddo'r hyn wnaethon nhw 'ddarganfod' yn y tŷ i swyddogion o Heddlu Manceinion, fe wariodd Mr Phillips £60 o'r arian mewn peiriant gamblo, yn ôl yr erlynydd David Roberts.

Cafodd y ddau eu harestio wedi iddyn nhw ddychwelyd i dde Cymru, wedi iddi ddod i'r amlwg bod yr arian a'r beiros heb gael eu rhoi i Heddlu Manceinion.

Fe blediodd Mr Phillips a Mr Evans yn euog i un achos o ddwyn yr un yn Llys yr Ynadon Caerdydd.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Richard Lewis o Heddlu De Cymru: "Mae swyddogion heddlu yn cymryd llw i gynnal y gyfraith gyda thegwch, hygrededd ac mewn ffordd ddiduedd.

"Mae unrhyw un sy'n methu â chynnal y safonau hynny neu sy'n cymryd mantais o'u sefyllfa yn wynebu cael eu disgyblu, gyda phosibilrwydd o gael eu herlyn yn droseddol a chael y sac.

"Cyn gynted â chafodd amheuon eu codi bod y swyddogion yn ymddwyn yn amhriodol, cafodd ymchwiliad, wedi ei oruchwylio gan Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) ei ddechrau, a'r canlyniad oedd y prawf hygrededd wedi ei ddilyn gan arestio a gwaharddiad.

"Rwy'n awyddus i sicrhau'r cyhoedd ein bod yn cymryd y math yma o ymddygiad o ddifrif ac ein bod yn parhau i weithio'n galed i ddarganfod unrhyw swyddogion a staff llygredig."

Mi fyddan nhw'n cael eu dedfrydu'n hwyrach.