Ymgyrch: 'hybu mwy i ddefnyddio'r we'

Cyhoeddwyd

Mae ymgyrch newydd i geisio hybu mwy o bobl i ddefnyddio'r we wedi cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru.

Mae tri phrosiect yn rhan o'r cynllun, a bydd y tri yn canolbwyntio ar roi cymorth i wahanol rannau o gymdeithas sydd leiaf tebygol o ddefnyddio'r rhyngrwyd.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, y bwriad yw sicrhau fod gan bob rhan o gymdeithas y gallu i ddefnyddio gwasanaethau ar-lein, er mwyn sicrhau nad ydyn nhw dan anfantais.

Mae'r fenter yn cael ei chynnal gyda chymorth ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd.

Tri phrosiect

Bydd y grŵp cyntaf yn cael ei arwain gan Bawso, mudiad cenedlaethol sy'n cefnogi menywod sy'n agored i niwed, a bydd yn cael ei anelu at bobl o leiafrifoedd ethnig.

Mi fydd y staff yn rhai sydd ag arbenigedd mewn ieithoedd a diwylliannau gwahanol y grwpiau, ac fe fyddan nhw'n cynnig hyfforddiant ar sut i ddefnyddio'r rhyngrwyd.

Rhaglen beilot yw'r ail brosiect fydd yn rhan o'r bartneriaeth Symud Ymlaen, sy'n gweithio â phobl ifanc sy'n gadael gofal a phobl ifanc sydd mewn perygl o droseddu.

Yn ogystal bydd yn cynnig profiad gwaith i bobl ifanc rhwng 16 ac 18 oed sydd wedi gadael yr ysgol ac sydd ddim mewn addysg, gwaith cyflogaeth na hyfforddiant.

Bydd y trydydd prosiect, Bywydau Cymhleth, yn rhoi cymorth i bobl sydd mewn perygl o gael eu gwneud yn ddigartref i gael mynediad i'r we.

'Datgysylltu'

Wrth gyhoeddi'r fenter, dywedodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Jeff Cuthbert:

"Mae helpu grwpiau anodd eu cyrraedd i fynd ar-lein yn hollbwysig. Mae mwy a mwy o wasanaethau ar gael ar-lein, gan gynnwys gwasanaethau'r sector cyhoeddus. Mae'n rhaid i ni sicrhau pawb yn cael y cyfle i fanteisio ar y ffordd newydd y mae gwasanaethau'n cael eu darparu.

"Mae pobl ar incwm isel, pobl hŷn a phobl anabl a'r rheini sydd wedi'u datgysylltu â chymdeithas am ba bynnag reswm yn aml yn teimlo eu bod yn cael eu cau allan.

"Mae hyn gan nad oes ganddyn nhw'r sgiliau i ddefnyddio'r rhyngrwyd nac unrhyw ffordd i'w ddefnyddio. Mae hyn yn golygu eu bod yn colli allan ar gyfleoedd i gael cyngor am arian, gwybodaeth am swyddi a hyfforddiant a disgowntiau ar wasanaethau hanfodol.

"Maen nhw hyd yn oed yn cael eu cloi allan o'u cymunedau. Dyna pam mae'r prosiectau hyn, gyda help ariannol yr Undeb Ewropeaidd, mor bwysig."

Straeon perthnasol