Nigel Evans yn ddieuog o bob trosedd

  • Cyhoeddwyd
Nigel EvansFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Nigel Evans wedi gwadu'r cyhuddiadau o'r cychwyn

Mae rheithgor yn Llys y Goron Preston wedi penderfynu bod cyn ddirprwy lefarydd Tŷ'r Cyffredin, Nigel Evans, yn ddieuog o naw cyhuddiad o droseddau rhyw yn ei erbyn.

Roedd Mr Evans wedi gwadu cyhuddiadau o dreisio, ymosod yn rhywiol, ymosod yn anweddus a cheisio ymosod yn rhywiol ar saith dyn.

Fe gymerodd y rheithgor bum awr a thri chwarter i gael Mr Evans yn ddieuog o bob cyhuddiad.

Mewn sioc

Yn ystod yr achos fe ddisgrifiodd Mr Evans ei fywyd fel "uffern" ers iddo gael ei gyhuddo o gymryd mantais o saith o weithwyr ifanc San Steffan.

Dywedodd Aelod Seneddol Ribble Valley, sy'n wreiddiol o Abertawe, iddo deimlo cywilydd ei fod wedi cael ei arestio.

Mae wedi dweud iddo fod mewn sioc pan gafodd wybod ei fod yn wynebu sawl cyhuddiad.

"Doeddwn i'n methu credu bod hyn yn digwydd i fi," meddai wrth roi tystiolaeth.

Ychwanegodd: "Does 'na neb eisiau ei fywyd preifat yn cael ei drin a'i drafod fel hyn. Mae'n ofnadwy o anodd."

Sychu dagrau

Wrth i'r barnwr yn Preston ddweud, "Mr Evans, mi gewch adael y llys," daeth cymeradwyaeth o'r oriel gyhoeddus gan gefnogwyr Nigel Evans.

Roedd hi'n ymddangos ei fod wedi dweud "diolch" wrth foesymgrymu i gyfeiriad y barnwr, ac roedd yn amlwg yn emosiynol yn y doc.

Cafodd ei weld yn sychu dagrau o'i lygaid wrth i'r dyfarniad gael ei gyhoeddi ar bob cyhuddiad.

Wrth siarad tu allan i'r llys dywedodd ei fod wedi wynebu "11 mis o uffern".

"Dywedodd Bill Roache ychydig wythnosau yn ôl yn yr union le yma nad oes fyth ennillwyr mewn achosion fel hyn," meddai Mr Evans.

"Mae hynny yn hollol gywir. Does na ddim ennillwyr felly fydd 'na ddim dathlu.

"Ond y ffaith yw mai gen i waith i'w wneud, gwaith 'dw i wedi bod yn gwneud am y 22 mlynedd ddiwethaf. Y cyfan fedrai ddweud ydy ar ôl yr hyn 'dw i wedi wynebu yn ystod yr 11 mis diwethaf, fydd dim byd yr un fath eto."

Parchu'r dyfarniad

Mewn datganiad mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi dweud eu bod wedi gwneud "y peth iawn" trwy gyflwyno'r holl dystiolaeth i'r rheithgor:

"Doedd hi ond yn bosib ymchwilio'r dystiolaeth yn llawn trwy achos llys. Mae'r rheithgor wedi penderfynu, ar ôl clywed yr holl dystiolaeth nad oedd yr erlyniad yn medru profi ei hachos heb godi amheuaeth rhesymol(reasonable doubt). Rydyn ni yn parchu'r penderfyniad."

Mae'r heddlu wedi diolch i'r tystion am roi tystiolaeth ac yn dweud ei bod hi yn bwysig cynnal ymchwiliad pan mae cyhuddiadau yn cael eu gwneud.

Mewn datganiad maen nhw'n dweud ei bod nhw wedi ystyried yn ofalus cyn penderfynu y dylid cynnal achos llys.

Dywedodd yr Uwch Arolygydd Dditectif Ian Critchley: "Mae heddlu Swydd Gaerhirfryn yn parhau i fod wedi ymrwymo i ymchwilio i gyhuddiadau o natur fel hyn, does dim ots faint o flynyddoedd yn ôl na beth yw rol neu statws y troseddwr honedig.

"Mi fydden ni yn annog unrhyw un sydd wedi dioddef trosedd rywiol i ddweud yr hyn sydd wedi digwydd iddyn nhw gan wybod y cân nhw eu trin mewn ffordd sensitif a phroffesiynol."

Ers iddo gael ei gyhuddo, mae Nigel Evans wedi gadael swydd dirprwy lefarydd Tŷ'r Cyffredin ac wedi ildio chwip y Blaid Geidwadol, sy'n golygu ei fod wedi cynrychioli'r etholaeth fel aelod annibynnol ers hynny.

Does dim cadarnhad eto y bydd yn ailymuno â'r Blaid Ceidwadol, ond mae'r Torïaid wedi dweud y byddan nhw'n cynnal trafodaethau ynghylch y mater.

Rhwng 1999 a 2001 roedd yn is-gadeirydd ar ei blaid, cyn iddo wedyn dreulio dwy flynedd fel ysgrifennydd gwladol Cymreig cysgodol.

Cafodd ei arestio ym mis Mai'r llynedd, ac ers hynny mae wedi gwadu iddo gyflawni unrhyw drosedd.