Naw mlynedd am arswydo cyn-gariad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug bod Grey wedi llwyddo i fynd i mewn i dŷ ei gyn-gariad a tharo'i phen a'i choesau gyda bar haearn

Mae dyn a lansiodd 'ymgyrch arswydus' yn erbyn ei gyn gariad - gan gynnwys taflu tanwydd drosti a bygwth ei lladd - wedi cael ei garcharu am naw mlynedd.

Mae Stephen Anthony Grey wedi cael ei wahardd hefyd o fynd yn agos ati am weddill ei fywyd.

Clywodd y rheithgor yn Llys y Goron yr Wyddgrug sut roedd, ar un achlysur, wedi gafael yn ei gwallt, ei thynnu i'r llawr a thaflu diesel drosti tra'n dal taniwr sigaret a bygwth llosgi'r tŷ gyda hithau y tu mewn.

Fe gyfaddefodd Grey iddo fygwth bod ganddo ddiesel a thaniwr ar y pryd, ond fe wadodd ei fod wedi taflu'r tanwydd drosti.

Mewn ail achos, roedd wedi llwyddo i fynd i mewn i'w thŷ ar Lannau Dyfrdwy yn oriau mân y bore a tharo'i phen a'i choesau gyda bar haearn.

Gwaedu'n ddifrifol

Tra bod hi'n gweiddi am gymorth, fe darodd hi i'r llawr a sefyll ar ei hwyneb wrth i'w phen waedu'n ddifrifol.

Yna fe gadwodd hi'n garcharor yn ei thŷ ei hun wedi iddo gymryd ei goriadau a'i ffôn symudol.

Dywedodd bargyfreithiwr yr erlyniad, Jayne La Grua, ei fod wedi'i bombardio gyda negeseuon testun cynddeiriog, gan gynnwys un lle roedd yn dweud ei fod am fynd yn wyllt a'i fod yn benderfynol o fynd ati i ladd a difetha pawb yn ei fywyd cyn iddo fynd. Dywedodd ei fod am fynd mewn steil a'u cymryd nhw i gyd gydag ef.

Clywodd y llys mai mam Grey oedd wedi galw'r heddlu, wedi i Anne Marie Moore lwyddo i adael ei thŷ yn Stryd Clwyd, Shotton, ym mis Medi y llynedd.

Roedd Grey o Fwcle yn gwadu torri mewn i dŷ, ymgeisio i anafu'n ddifrifol gyda'r bar haearn, ac ail gyhuddiad o garcharu ffug.

Fe gymrodd y rheithgor 20 munud yn unig i ddedfrydu Grey, o Fwcle, yn euog.

'Ymgyrch o arswyd'

Dywedodd y Barnwr, Niclas Parry. "Rydech chi wedi cael eich dedfrydu am yr hyn y gellir ei ddisgrifio fel ymgyrch o arswyd...

"Fe afaeloch chi ynddi gerfydd ei gwallt, ei thynnu i'r llawr a'i tharo yng nghefn ei phen. Fe ddaru chi fygwth llosgi'r tŷ i lawr gyda hi ynddo... Fe fyddai wedi'i dychryn yn ofnadwy," meddai.

"Am ei bod hi heb ddweud wrth yr heddlu, fe ddaru chi benderfynu cynnal ymosodiad bwriadol, arswydus a pharhaus arni ym mis Medi."

Dywedodd y Barnwr ei fod wedi anfon llwyth o negeseuon testun oedd "y mwyaf ffiaidd a'r mwyaf bygythiol y gallwch chi ei ddychmygu".

Roedden nhw'n gwneud yn glir y dylai ddisgwyl ei weld, y dylai ddisgwyl orfod dioddef, ac yn bygwth ei rhoi drwy uffern.

Dywedodd y Barnwr Parry ei fod wedi cymryd i ystyriaeth ei fod wedi ymddwyn fel hyn am fod ei fywyd personol yn cwympo'n ddarnau.

Mae gorchymyn wedi'i osod i atal Grey rhag mynd o fewn 100 metr i gartref Miss Moore.

Yn dilyn y ddedfryd, roedd Robin Boag, oedd yn amddiffyn, yn dweud fod ei gleient wedi ymddangos yn obsesiynol ar adegau ond ei fod rwan wedi colli popeth.