£1.78m i hybu chwaraeon ymysg plant yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Huw Lewis
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y nawdd yn 'cynyddu darpariaeth addysg gorfforol a chwaraeon i blant a phobl ifanc mewn ysgolion' yn ôl y Gweinidog Addysg, Huw Lewis

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Rhaglen Llythrennedd Corfforol i Ysgolion, er mwyn annog plant i gadw'n heini gydol eu hoes.

Mae'r cynllun, sydd werth £1.78 miliwn, anelu at sicrhau bod plant hefyd yn mwynhau gwneud ymarfer corff a chadw'n iach.

Y llynedd roedd pwyllgor, dan arweinyddiaeth y Farwnes Tanni Grey-Thompson, wedi argymell y dylid rhoi mwy o sylw i addysg gorfforol mewn ysgolion.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, fe fydd yr arian yn galluogi Chwaraeon Cymru:

  • i gynyddu darpariaeth chwaraeon ac addysg gorfforol yn ysgolion Cymru gan ganolbwyntio ar ardaloedd difreintiedig;
  • i ddatblygu fframwaith ddrafft;
  • i roi lle i athletwyr blaenllaw mewn diwrnodau cymunedol;
  • i wneud arolwg blynyddol i chwaraeon mewn ysgolion yn rhan o'r data ar wefan Fe Ysgol Leol llywodraeth Cymru

Mae £2.35 miliwn ychwanegol wedi ei glustnodi i barhau â'r gwaith yn 2015-16, ond fe fydd arolwg cyn hynny.

'Pob plentyn'

Meddai'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis: "Fe fydd y nawdd sylweddol yr ydym yn ei gyhoeddi heddiw yn cynyddu darpariaeth addysg gorfforol a chwaraeon i blant a phobl ifanc mewn ysgolion, ac yn benodol, ysgolion mewn cymunedau difreintiedig.

"Fe ddylai pob plentyn yng Nghymru gael profiadau addysg gorfforol a chwaraeon o'r safon uchaf yn yr ysgol, a dylai pob ysgol weld gwerth ym mhwysigrwydd gweithgaredd corfforol - i iechyd a lles eu disgyblion."

Dywedodd y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths, fod gan chwaraeon ran bwysig yn y ffordd y bydd plant Cymru'n byw fel oedolion.

"'Dy ni am i blant a phobl ifanc gael yr hyder, y sgiliau a'r cymhelliant i gymryd rhan mewn nifer o wahanol chwaraeon yn yr ysgol, ar ôl yr ysgol ac yn y gymuned," meddai.

'Profiadau o safon'

Mae Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru, Sarah Powell, yn croesawu'r ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi gwrando ar argymhellion ddaeth yn dilyn eu harolwg o chwaraeon yn ysgolion Cymru.

Ychwanegodd y Farwnes Tanni Grey-Thompson: "Dw i'n falch bod llywodraeth Cymru wedi penderfynu nid yn unig i fuddsoddi yn natblygiad y fframwaith, ond i gefnogi ysgolion er mwyn sicrhau fod pob plentyn yn cael profiadau o safon.

"Mae bod yn heini a chymryd rhan mewn chwaraeon yn cynnig cymaint o fanteision - fe ddylen ni fod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddarparu'r sgiliau a'r hyder i blant a phobl ifanc allu mwynhau perthynas gydol oes gyda chwaraeon."