Protest yn galw am y gwir am Seren

  • Cyhoeddwyd
Seren Bernard
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd corff Seren Bernard ei ganfod yn Aberdaugleddau ym mis Ebrill 2012

Mae oddeutu 30 wedi bod y tu allan i Neuadd y Sir yn Hwlffordd yn galw am "dryloywder" wedi marwolaeth merch 14 oed yn 2012.

Cafodd corff Seren Bernard ei ganfod yn Aberdaugleddau ym mis Ebrill 2012 pan oedd yng ngofal Cyngor Sir Benfro.

Dywedodd y cyngor na allen nhw ymateb am fod y mater gerbron y crwner.

Mam Seren, Sarah Pollock, sydd wedi trefnu'r brotest.

Dim modd

Ym mis Ionawr roedd arolwg achos difrifol gan y Bwrdd Lleol Diogelu Plant wedi casglu na fyddai marwolaeth Seren wedi cael ei rhwystro efallai, hyd yn oed gyda rhagor o gymorth gan y gwasanaethau cymdeithasol.

Bu farw Seren yn Ebrill 2012, ond fe ddywedodd yr heddlu nad oedd yr amgylchiadau yn amheus.

Fe anfonodd ei mam, Sarah Pollock, gŵyn at yr Ombwdsmon wedi'r farwolaeth, gan honni bod ei phryderon a'i barn wedi eu hanwybyddu.

Cafodd yr arolwg ei ysgrifennu gan awdur annibynnol wedi ei ddarparu gan Sefydliad Prydeinig Mabwysiadu a Maethu.

Wedi troi'n "ymosodol"

Yn dilyn marwolaeth Seren yn 2012, dywedodd Ms Pollock wrth BBC Cymru ei bod hi a'i merch yn arfer bod yn agos, a'i bod hi'n ddisgybl 'gradd A' oedd yn caru chwaraeon.

Dywedodd bod Seren wedi dechrau ymddwyn yn ymosodol ddwy flynedd cyn hynny, a'i bod wedi dechrau ysmygu, yfed a pheidio mynd i'r ysgol.

Roedd cyflwr meddyliol Seren wedi dirywio, meddai, a cheisiodd drefnu cwnsela ar ei chyfer.

Fe wrthododd Seren, meddai, gan honni nad oedd hi am fyw gyda'i mam oherwydd ei bod hi'n ymosodol.

Disgrifiad o’r llun,
Mae mam Seren, Sarah Pollock, yn galw am "y gwir a thryloywder" am farwolaeth ei merch.

"Roedd hi'n hawdd iawn i bawb weld fod hon yn ferch oedd yn llithro," meddai Ms Pollock, ond dyw hi ddim yn credu mai hi, fel mam, oedd y broblem.

Setlo

Roedd yr arolwg yn dweud bod Seren wedi setlo mewn cartref maeth oedd yn "ateb ei gofynion yn foddhaol".

Ychwanegodd yr adroddiad: "Wedi iddi geisio lladd ei hun fis Medi 2011, roedd (Seren) mor fregus a'r ymchwil i hunanladdiad yn awgrymu efallai y byddai'n ceisio lladd ei hun eto.

"Er hyn, yn y dyddiau cyn iddi farw, roedd adroddiadau ei bod hi mewn hwyliau da, a doedd ei hymddygiad ddim yn awgyrmu ei bod hi'n meddwl am ladd ei hun.

"Does dim sicrwydd y byddai unrhyw gamau pellach wedi rhwystro'i mawolaeth."

Roedd adegau, yn ôl yr adroddiad, pan fyddai'r holl asiantaethau oedd â chyfrifoldeb am ofal Seren wedi gallu cymryd camau gwahanol.

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd ar y pryd: "Gall gwersi gael eu dysgu o ddigwyddiadau trasig fel hwn ac mae holl asiantaethau'r bwrdd wedi llwyr ymrwymo i roi argymhellion yr arolwg ar waith."

Cydymdeimlo

Mae Cyngor Sir Benfro ddydd Gwener wedi cydymdeimlo gyda Mrs Pollock, ond yn dweud: "Mae'r adroddiadau annibynnol sydd wedi cael eu cwblhau gan arbenigwyr allanol i golled drasig ei merch wedi casglu y byddai'n parhau yn ansicr a oedd unrhyw gamau, petaen nhw wedi'u cymryd, a allai fod wedi atal eu marwolaeth.

"Ar hyn o bryd, mae'r mater o flaen y crwner a byddai'n amhriodol i ymateb ymhellach."