'Datganoli yw'r dewis clir': Ymateb arbenigwr i arolwg y BBC

  • Cyhoeddwyd
Alban/Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arolwg a gafodd ei gynnal gan gwmni ICM yn awgrymu bod 19% o bleidleiswyr Cymru am weld Alban annibynnol a bod 69% yn dweud y dylai barhau'n rhan o'r Deyrnas Unedig

Datganoli yw'r dewis clir ar gyfer mwyafrif pobl Cymru - dyna yw dadansoddiad yr Athro Roger Scully o Ganolfan Llywodraethiant Cymru o arolwg barn blynyddol BBC Cymru.

Mae'r arolwg, a gafodd ei gomisiynu gan BBC Cymru a'i gynnal gan gwmni ICM, yn awgrymu bod 19% o bleidleiswyr Cymru am weld Alban annibynnol a bod 69% yn dweud y dylai barhau'n rhan o'r Deyrnas Unedig.

Bydd refferendwm ar annibyniaeth i'r Alban yn cael ei gynnal ar Fedi 18.

Dim ond 5% oedd am weld Cymru annibynnol, gyda'r ganran yn codi i 7% pe bai'r Alban yn annibynnol.

Y dewis cyfansoddiadol mwyaf poblogaidd ar gyfer Cymru oedd pwerau ychwanegol ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol, gyda 37% yn cefnogi hynny. Ond roedd 23% am weld y Cynulliad yn cael ei ddiddymu, ffigwr uwch nag a welwyd mewn arolygon blaenorol.

Dywed yr Athro Scully mai lleiafrif sy'n gwrthwynebu datganoli'n llwyr, er bod yr arolwg mae'n ymddangos yn dangos gwrthwynebiad i ddatganoli'n tyfu rhywfaint bach iawn:

"Ond mae'r mwyafrif yn cefnogi datganoli, ac o fewn hynny, mae nifer o bobl yn cefnogi'r syniad o'r Cynulliad yn derbyn rhagor o bwerau..."

"Rwy'n amau efallai ein bod o bosib yn gweld ar y funud ychydig o begynu mewn agweddau... rydyn ni'n gweld llawer o bobl eisiau i'r Cynulliad gael rhagor o bwerau, rydyn ni'n gweld ar yr un pryd gynnydd bychan yn y nifer o bobl sydd am gael gwared â'r Cynulliad.

Disgrifiad o’r llun,
Dim ond 5% oedd am weld Cymru annibynnol, gyda'r ganran yn codi i 7% pe bai'r Alban yn annibynnol.

"Efallai wrth i ni symud fewn i diriogaeth etholiad gyda'r rhai Ewropeaidd a chyffredinol ar y gorwel, efallai bod agweddau yn gyffredinol am faterion gwleidyddol yn dechrau caledu rywfaint bach. Dydy hwn ddim yn newid mawr.

"Cefnogaeth i ddatganoli yw safbwynt y mwyafrif clir. Ond mae e yn ddiddorol bod yna wedi bod, o leia mewn un arolwg, symudiad bychan ar i fyny yn y niferoedd sy'n gwrthwynebu datganoli."

Etholiad Cyffredinol

Mae'r pôl hefyd yn awgrymu y gallai Llafur ennill seddi ychwanegol yn yr etholiad cyffredinol yng Nghymru yn 2015, gyda chefnogaeth o 42% - chwech o bwyntiau yn uwch na'r gefnogaeth iddyn nhw yn etholiad cyffredinol 2010.

Roedd 24% yn cefnogi'r Ceidwadwyr, ffigwr sydd ddau bwynt yn is na 2010. Roedd 14% yn cefnogi Plaid Cymru, 3 phwynt yn uwch na 2010, tra bod y Democratiaid Rhyddfrydol ar 9%, 11 pwynt yn is na'r gefnogaeth iddyn nhw yn 2010. Roedd 7% yn cefnogi UKIP, 5 pwynt yn uwch na 2010.

Mae dadansoddiad gan y BBC yn awgrymu, pe byddai'r canlyniadau yna'n cael eu hailadrodd adeg yr etholiad cyffredinol nesaf yn 2015, y byddai Llafur yn ennill Canol Caerdydd o'r Democratiaid Rhyddfrydol, a Gogledd Caerdydd o'r Ceidwadwyr.

Undeb Ewropeaidd

Mae'r arolwg hefyd yn awgrymu y byddai pleidleiswyr Cymru am weld y DU'n parhau'n rhan o'r Undeb Ewropeaidd, gyda 54% am barhau'n aelod ohoni a 40% am dynnu allan.

Ond roedd 60% yn credu bod lefelau mewnfudo i'r DU yn rhy uchel, gyda 31% yn dweud bod y lefel mwy neu lai'n gywir.

Holodd ICM Research sampl o 1,000 o oedolion dros y ffôn rhwng 21 a 24 Chwefror 2014. Roedden nhw i gyd dros ddeunaw oed ac fe'i dewiswyd nhw ar hap.

Cynhaliwyd cyfweliadau ar draws Cymru ac mae'r canlyniadau wedi eu pwyso yn unol â phroffeil holl oedolion Cymru. Mae ICM yn aelod o Gyngor Pôlio Prydain ac yn cydymffurfio â'i reolau. Y lwfans gwallau yw 3.2%.