Cyfeirio achos 'corff yn y carped' i'r Llys Apêl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Fe gafodd Alan Charlton ei ddedfrydu i garchar am oes ym 1991.

Mae achos Alan Charlton, y dyn oedd yn euog o lofruddio merch y cafwyd hyd i'w gweddillion mewn carped, wedi cael ei gyfeirio i'r Llys Apêl.

Fe gafodd Alan Charlton ddedfryd o garchar am oes am lofruddio Karen Price, 15 oed, oedd wedi diflannu o gartref plant yng Nghaerdydd ym 1981.

Fe ddarganfuwyd ei chorff wedi'i rowlio mewn carped yng ngardd bloc o fflatiau.

Yn Llys y Goron Caerdydd fe gafodd Charlton garchar am oes ar Chwefror 26, 1991, am leiafswm o 15 mlynedd, ond mae'n parhau yn y carchar o hyd.

Wedi i apêl ganddo fethu yn 1994 fe apeliodd i'r Comisiwn Arolygu Achosion Troseddol yn Awst 2009.

Ymchwiliad hir

Ar ôl ymchwiliad hir mae'r comisiwn wedi cyfeiro achos Charlton i'r Llys Apêl gan fod "posibilrwydd cryf y bydd y llys yn dileu'r euogfarn."

Mae 'na bryderon wedi bod am ymddygiad Heddlu De Cymru yn yr wythdegau a'r nawdegau.

Dywedodd y comisiwn fod nifer o swyddogion oedd yn gysylltiedig â'r achos hwn wedi bod yn ymchwilio i ddau achos a arweiniodd at gamweinyddu cyfiawnder - llofruddiaethau Lynette White a Philip Saunders.

Mae'r comisiwn wedi anfon yr achos at y Llys Apêl oherwydd honiadau bod plismyn wedi delio â phrif dystion yn llawdrwm ac wedi torri rheolau'r heddlu.

Hefyd mae wedi sôn am eu pryderon wrth Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu, Prif Gwnstabl Heddlu'r De ac Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi.

'Y corff mewn carped'

Disgrifiad o’r llun, Fe ddiflannodd Karen Price, y ferch 15 oed, o gartref plant yng Nghaerdydd ym 1981.

Fe gafodd esgyrn Karen eu darganfod ar Ragfyr 7, 1989, wyth mlynedd wedi iddi hi ddiflannu.

Roedd ei chorff mewn bedd bas a gweithwyr ddaeth o hyd iddo, rhai oedd yn tyllu yng nghefn bloc o fflatiau ar Fitzhamon Embankment yng Nghaerdydd lle roedd ei fflat.

Roedd Charlton o Bridgwater, Gwlad yr Haf, yn byw yn y stryd pan aeth hi ar goll.

'Cwestiynau pwysig'

Dywedodd Jan Williams o Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu fod cyfeirio'r achos hwn i'r Llys Apêl yn "codi cwestiynau pwysig am ymddygiad Heddlu De Cymru yn ystod yr 1980au a'r 1990au.

"Yn ngoleuni ystyriaethau am achosion tebyg eraill, mae hyn yn amlwg yn codi cwestiynau difrifol am hyder y cyhoedd yng ngonestrwydd yr heddlu yr adeg honno.

"Rydym yn disgwyl felly i Heddlu De Cymru edrych ar yr holl dystiolaeth oddi wrth y Comisiwn Arolygu Achosion Troseddol, gwneud penderfyniad a chofnodi a chyfeirio unrhyw faterion am ymddygiad efallai ddaw i'r golwg, ac a fyddai wedyn o bosib angen ymateb Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu."

Disgrifiad o’r llun, Fe gafodd corff Karen ei ddarganfod wyth mlynedd wedi iddi ddiflannu mewn bedd bas

Mae Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Peter Vaughan, wedi dweud: "Rydym yn nodi bod y Comisiwn Arolygu Achosion Troseddol wedi cyfeirio dedfryd Alan Charlton am lofruddiaeth Karen Price at y Llys Apêl.

"Yng ngoleuni'r ailgyfeiriao, rhaid i ni adael i'r broses gyfreithiol gymryd ei chwrs ac felly ni fedrwn roi ymateb pellach ar hyn o bryd."