URC yn ysgrifennu at aelodau

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd y llythyr ei arwyddo gan brif weithredwr URC Roger Lewis (chwith) a'r cadeirydd David Pickering (dde)

Mae Undeb Rygbi Cymru (URC) wedi ysgrifennu at bob un o'i haelodau - 320 o glybiau i gyd - er mwyn esbonio eu safbwynt yn y ffrae gyda'r rhanbarthau.

Yn y llythyr maen nhw'n dweud na fyddan nhw'n cefnogi unrhyw ymgais gan y rhanbarthau i sefydlu cynghrair Eingl-Gymreig newydd.

Fe wnaeth y pedwar rhanbarth - Gleision, Scarlets, Gweilch a'r Dreigiau - wrthod arwyddo cytundeb newydd gyda'r undeb.

Maen nhw'n dadlau bod ansicrwydd ynghylch y gystadleuaeth Ewropeaidd yn ei wneud yn amhosib iddyn nhw arwyddo ac maen nhw hefyd yn anhapus ynglŷn â'r ffordd mae URC yn rhannu arian.

Yr wythnos hon fe wnaeth URC gyhoeddi y bydd cytundeb newydd yn cael ei gynnig i'r rhanbarthau ac maen nhw'n dweud eu bod nhw'n parhau i fod yn ffyddiog y byddan nhw'n ei arwyddo.

Os nad oes cytundeb newydd yn cael ei gytuno mae'n bosib y bydd y rhanbarthau yn torri i ffwrdd o'r undeb ym mis Mehefin.

Undeb i atal cynghrair Eingl-Gymreig?

Yn ôl URC pwrpas y llythyr maen nhw wedi anfon at yr holl glybiau yw "ateb ac ymateb i'r dadleuon sy'n cael eu codi mewn cysylltiad â'r problemau presennol".

Mae'r llythyr hwn yn esbonio pan nad yw'r undeb yn fodlon cefnogi cynghrair Eingl-Gymreig ac yn dweud y byddan na fyddan nhw'n cefnogi unrhyw ymgais gan y rhanbarthau i chwarae mewn cystadleuaeth o'r fath.

Dywed y llythyr: "Ni fydd URC yn cytuno i adael unrhyw glwb Cymreig neu sefydliad rhanbarthol chwarae mewn cystadlaethau sydd heb gael eu cymeradwyo gan y Bwrdd Rygbi Rhyngwladol.

"Dyw cynghrair Eingl-Gymreig neu dwrnamaint Ewropeaidd sydd heb ei awdurdodi ddim er lles rygbi yng Nghymru na gemau ar draws Ewrop."

Mae'r undeb yn dadlau eu bod wedi ymrwymo i Gwpan Heineken a'r Pro12 ac na fyddan nhw "hyd yn oed yn ystyried gadael yr Alban, Iwerddon a'r Eidal yn ynysig" - hynny yw heb fod yn rhan o dwrnament o bwys.

Maen nhw'n ychwanegu: "Heblaw am y ffaith y byddai hynny'n anfoesol byddai'n sicr o arwain at ddirywiad yn safon y timau cenedlaethol ac yn sgil hynny byddai'r Chwe Gwlad yn troi fewn i gystadleuaeth diystyr ac anneniadol".

Methu cystadlu â Lloegr a Ffrainc

Er bod URC yn dweud yn y llythyr eu bod nhw'n gweld pam y byddai cystadleuaeth fyddai'n cynnwys timau o Loegr a Chymru'n ddeniadol, maen nhw'n dadlau nad ydy hynny'n realistig oherwydd cytundebau.

Mae'r llythyr hefyd yn son am y materion ariannol sydd wrth wraidd yr anghydfod - ond maen nhw'n cydnabod na fydd Cymru fydd yn gallu cystadlu gyda "ffrydiau incwm masnachol pwerus" Lloegr a Ffrainc.

Dywed y llythyr: "Yn hytrach rydym yn annog ein rhanbarthau i dyfu eu busnesau eu hunain gan wella strwythurau a synergeddau masnachol er mwyn adeiladu cefnogaeth a sefydlogrwydd."

Mae'r llythyr hefyd yn dweud bod URC wedi trafod y mater o gytundebau canolog gyda'r rhanbarthau yn Awst 2012 a bod y corff llywodraethu wedi cynnig £1 miliwn yn 2013 er mwyn arwyddo "chwe chwaraewr o safon" - wedi eu dewis gan y rhanbarthau - ond na chafodd y cynnig yma ymateb.

Dyw'r corff sy'n cynrychioli buddiannau'r rhanbarthau heb ymateb i'r cytundeb newydd sydd wedi cael ei gynnig gan yr undeb eto, na chwaith y llythyr diweddaraf.

Ond fe wnaethon nhw esbonio'r rhesymau pam nad yw'r rhanbarthau eisiau arwyddo cytundeb newydd wedi iddyn nhw wrthod y cytundeb gwreiddiol.

Rhanbarthau'n cael cam?

Dywedodd Regional Rugby Wales (RRW): "Er bod y rhanbarthau Cymreig - yn chwaraewyr a hyfforddwyr, noddwyr, buddsoddwyr, cefnogwyr a chymunedau - yn ymfalchïo yn eu cyfraniad i rygbi yng Nghymru ar bob lefel ac wedi ymrwymo i weithio gydag Undeb Rygbi Cymru i sicrhau dyfodol cynaliadwy a chystadleuol i rygbi proffesiynol yng Nghymru, nid yw'r undeb ar hyn o bryd yn medru cadarnhau:-

  • Bodolaeth a strwythur unrhyw gystadleuaeth Ewropeaidd am y cyfnod 2014-15 tan 2018-19;
  • Incwm a dosraniad arian a ddaw o unrhyw gystadleuaeth o'r fath dros y cyfnod;
  • Nifer y timau fydd yn cystadlu yng nghynghrair y Pro12 dros yr un cyfnod;
  • Incwm a dosraniad arian a ddaw o'r Pro12 dros y cyfnod, na hyd yn oed pwy fydd y prif noddwr.

"Oherwydd hyn nid yw'n bosib cadarnhau diffiniad penodol o 'gymryd rhan'. Felly ni allwn gadarnhau cytundeb cyfreithiol.

"Mae URC felly'n mynnu bod y rhanbarthau'n ymrwymo'n gyfreithiol i dalu eu costau rhedeg nhw ond heb ymrwymo i'r incwm o'r cystadlaethau sy'n ofynnol o dan y cytundeb."

Fe ddywedodd RRW hefyd bod timau yn Iwerddon a'r Alban yn derbyn llawer mwy o arian gan eu hundeb nhw na mae'r rhanbarthau Cymreig a'u bod nhw'n pryderu'n ogystal y bydd cynnydd yn yr arian darlledu a ddaw yn Ewrop yn cynyddu'r bwlch ariannu rhwng rhanbarthau Cymru a chlybiau yn Ffrainc a Lloegr.

Straeon perthnasol