Tywydd: symud 250 o bobl yn Aberystwyth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun, Roedd tonnau anferth ym Mhorthcawl
Ffynhonnell y llun, Athena Pictures
Disgrifiad o’r llun, Cafodd pobl eu symud o'u cartrefi yn Aberystwyth oherwydd y tonnau mawr
Disgrifiad o’r llun, Roedd y tonnau wedi difrodi'r Promenâd yn Aberystwyth, ac roedd pryder am ddifrod pellach i gartrefi
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Mae'r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio bod pob rhan o arfordir Cymru dan fygythiad

Mae 250 o bobl wedi eu symud yn Aberystwyth oherwydd y tywydd garw.

Cafodd 150 o fyfyrwyr oedd mewn neuaddau eu symud i gampws arall ac mae 100 oedd mewn tai preifat wedi gorfod symud.

Ar un adeg roedd pedwar rhybudd llifogydd yn Aberystwyth, Amroth, Caernarfon a'r Borth.

Mae manylion yr holl rybuddion ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Bydd llanw uchel yn ardal Aberystwyth am 11:37pm nos Lun.

Dywedodd y cyngor: "Oherwydd difrod ar hyn o bryd fe allai hyn achosi niwed difrifol, llifogydd sylweddol a difrod i adeiladau.

"Dylai pobl sy'n byw ar y promenâd adael eu cartrefi a'u busnesau cyn gynted â phosib' cyn 10pm a mynd i'r ganolfan gefnogaeth yng Nghanolfan Hamdden Plascrug."

Peidio â dychwelyd

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi dweud wrth yr holl fyfyrwyr oedd yn byw yn y neuaddau preswyl glan môr neu lety preifat ar lan y môr i beidio â dychwelyd hyd nes y bydd y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei chyhoeddi ddydd Mercher.

Ar hyn o bryd nid yw'r brifysgol yn credu bod unrhyw ddifrod sylweddol i neuaddau preswyl ar lan y môr.

Yn ôl Rebecca Davies, Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Gwasanaethau Myfyrwyr a Staff : "Mae ein timoedd o staff wedi bod yn cefnogi myfyrwyr sydd wedi dychwelyd i Aberystwyth ac sy'n byw yn un o'n preswylfeydd glan môr.

"Mae tua 150 o fyfyrwyr wedi cael eu hadleoli i brif gampws y brifysgol lle maen nhw'n cael eu cyflenwi â bwyd a diodydd poeth.

"Er bod y lluniau yn ddramatig, ac mae'r môr wedi golchi rhannau o'r promenâd i ffwrdd, mae ein hadeiladau yn ddiogel."

Mae arholiadau wedi eu gohirio tan yr wythnos nesaf ac mae'r brifysgol yn annog myfyrwyr i beidio â dychwelyd tan ganol yr wythnos nesaf.

Llanw uchel

Roedd Cyngor Ceredigion wedi dweud y dylai pobl oedd yn byw rhwng y Pier a Chraig-Glais symud o'u cartrefi a mynd i ganolfan orffwys yn Ysgol Penglais.

Mae gwyntoedd cryfion a llanw uchel yn golygu bod risg o lifogydd yn parhau ar yr arfordir ddydd Llun.

Rhybuddiodd y Swyddfa Dywydd y gallai gwyntoedd hyd at 70 m.y.a. greu tonnau mwy na'r arfer.

Dywedon nhw y gallai tywydd gwael waethygu'r difrod, gan achosi niwed i bobl a chartrefi.

Disgrifiad o’r llun, Mae'r cyngor yn poeni y gall mwy o dywydd gwael waethygu'r difrod yn Aberystwyth

Mae'r heddlu wedi bod yn cynorthwyo'r gwaith o symud pobl o'u tai.

Dywedodd yr heddlu bod nifer o ffyrdd ar gau yn Aberystwyth a Borth, ac yn Sir Penfro yn Niwgwl ac Amroth.

Mae'r heddlu yn annog pobl i beidio â gyrru drwy ddŵr dwfn, yn enwedig ar yr arfordir.

Roedd rhybudd hefyd i bawb gadw i ffwrdd o bromenâd Aberystwyth gan ei fod yn beryglus iawn.

67 m.y.a

Dros nos cafodd gwyntoedd o 67 m.y.a. eu cofnodi yng Nghapel Curig, ac o gwmpas yr arfordir cafodd gwyntoedd ar gyflymder o 55mph eu cofnodi yn Aberdaron.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru: "Mi fydd y gwynt yn effeithio llanw ar fore dydd Llun gan greu tonnau mawrion.

Disgrifiad o’r llun, Roedd y llanw uchel wedi achosi difrod dros Gymru ddydd Gwener, gan gynnwys yn Amroth yn Sir Penfro

"Er nad ydym yn darogan y bydd yr amgylchiadau mor ddrwg â dydd Gwener, bydd y cyfuniad o wyntoedd cryf a llanw uchel yn gwneud yr arfordir yn lle peryglus i fod."

Osgoi

Cyngor CNC yw i osgoi mynd at lan y môr oherwydd "gall amodau barhau i fod yn beryglus yn enwedig oherwydd difrod wedi'r stormydd diweddar".

Mae disgwyl bydd yna broblemau gyda gwasanaeth trenau Arriva oherwydd llifogydd, ac mae bysys yn cludo teithwyr rhwng Blaenau Ffestiniog a Chyffordd Llandudno fore Llun.

Disgrifiad o’r llun, Cafodd rhagor o wyntoedd cryfion eu cofnodi dros nos, ac mae disgwyl mwy yn ystod y dydd

Mae disgwyl y bydd y lein rhwng Machynlleth a Pwllheli wedi cau am nifer o wythnosau oherwydd y difrod sylweddol.

Mae gwasanaeth bws hefyd yn rhedeg rhwng Llanelli a Chaerfyrddin oherwydd rhwystrau ar y lein.

Fore Llun roedd cyfyngiadau cyflymder ar yr M48 Pont Hafren a Phont Britannia yng ngogledd Cymru oherwydd y gwynt.

Yn Sir Benfro roedd yr A487 ar gau rhwng Niwgwl a Solfach.

Mae pob taith Stena Line rhwng Abergwaun a Rosslare wedi eu canslo.

Bydd staff CNC yn diweddaru eu gwefan bob chwarter awr a gall pobl sy'n byw mewn llefydd sydd â risg o lifogydd gofrestru am rybuddion am ddim wrth alw'r Llinell Llifogydd ar 0845 9881188.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol