Caerdydd yn rhan o ymgais i leihau'r bil budd-daliadau

Cyhoeddwyd

Mae Caerdydd yn un o chwe ardal sy'n rhan o gynllun peilot gan yr Adran Waith a Phensiynau i geisio sicrhau bod pobl yn derbyn y budd-daliadau priodol.

Y nod yw lleihau gordalu, trwy ofyn i bobl sy'n hawlio budd-daliadau i roi gwybod i'r awdurdodau os ydyn nhw'n cael hyd i swydd neu'n symud i fyw gyda chymar.

Bydd yr ymgyrch yn cael ei hyrwyddo ar bosteri, mewn hysbysebion papur newydd a Facebook a thrwy'r post, gan atgoffa pobl fod ceisiadau yn cael eu gwirio.

Bydd posteri eraill yn annog y cyhoedd i roi gwybod i'r awdurdodau os ydyn nhw'n amau twyll.

Yr ardaloedd eraill sy'n rhan o'r cynllun peilot yw Southwark, Hounslow, Blackburn, Epping Forest a Blackpool. Bydd yr ymgyrch yn para rhwng pedair a chwe wythnos.

'Trafferthion ariannol'

Croesawodd AS Ceidwadol Aberconwy, Guto Bebb, y peilot.

Dywedodd nad oedd yn meddwl bod trigolion Caerdydd yn "flerach" nag unrhyw ardal arall am ordaliadau a doedd hynny ddim yn rheswm dros eu cynnwys yn y peilot.

Meddai: "Dydi o ddim yn beth drwg cael ymgyrch, fel AS dwi'n gweld pobl sydd wedi cael eu gordalu yn mynd i drafferthion ariannol oherwydd eu bod yn gorfod talu'r budd-daliadau yn ôl.

"Efallai mai amser bychan iawn maent wedi cael eu gordalu ond mae'n creu problem.

"Os yw amgylchiadau yn newid, trwy gael gwaith neu dderbyn mwy o arian mae'n deg iddynt gysylltu gyda'r DWP am y newid."

Aeth Mr Bebb ymlaen i ddweud bydd y ffyrdd gwahanol o godi ymwybyddiaeth yn y chwe ardal yn cael eu cymharu.

Dywedodd y Gweinidog Diwygio Lles yr Arglwydd Freud: "Dim ond lleiafrif bychan sy'n twyllo ond mae'n costio dros £1biliwn y flwyddyn.

"Rydyn ni'n awyddus i sicrhau bod hawlwyr yn gwybod bod hyd yn oed gordaliadau bychain yn gallu arwain at gyfanswm sylweddol dros amser, felly mae'n rhaid iddyn nhw gysylltu â ni a rhoi gwybod i ni am newidiadau mewn amgylchiadau yn syth.

"Bydd y cynllun peilot yn ein cynorthwyo i atal twyll a gordaliadau hyd yn oed cyn iddyn nhw ddigwydd."