Pobl fregus angen brechiad ffliw

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDyw nifer o bobl ddim yn gwybod eu bod yn gymwys ar gyfer brechiad am ddim

Mae rhybudd bod nifer fawr o bobl yn wynebu risg o ddal y ffliw oherwydd nad ydynt wedi derbyn brechiad.

Yn ôl doctoriaid sy'n gweithio ym Mwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro dyw dros hanner eu cleifion dan 65 sy'n cael eu hystyried i fod yn "fregus" heb dderbyn y cynnig o gael brechiad am ddim.

Mae perygl y gallai'r bobl hyn ddatblygu afiechydon allai fod yn ddifrifol os ydynt yn dal y ffliw, gan gynnwys broncitis a niwmonia.

Mae data gan yn dangos bod nifer y bobl fregus sydd dan 65 sydd wedi derbyn brechiad hefyd yn isel iawn o fewn ardaloedd byrddau iechyd Abertawe Bro Morgannwg (42.8%), Hywel Dda (43.6%) a Phowys (44.5%).

Dywedodd Dr Tom Porter sy'n ymgynghorydd o fewn y bwrdd iechyd: "Mae llawer o bobl dan 65 yn gymwys ar gyfer derbyn brechiad ffliw am ddim ond dydyn nhw ddim yn ymwybodol o hynny.

"Mae brechiadau am ddim ar gael ar gyfer pobl sy'n wynebu'r risg fwyaf o ffliw gan gynnwys menywod beichiog a phobl sydd â chyflyrau iechyd hirdymor fel asthma, clefyd siwgr ac afiechyd y galon.

"Mae'r ffliw yn ymledu'n hawdd ac mae'n gallu achosi salwch difrifol allai arwain at driniaeth yn yr ysbyty fel broncitis, niwmonia a meningitis."

Gan fod y firws sy'n achosi'r ffliw yn newid o dymor i dymor mae angen i'r rhai sydd angen brechiad dderbyn un bob blwyddyn er mwyn eu hamddiffyn yn erbyn y straen fwyaf diweddar.

Dylai unrhyw un sydd eisiau derbyn brechiad gysylltu â'i meddyg teulu, nyrs y feddygfa neu Galw Iechyd Cymru.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol