Rhanbarthau: Dim cytundeb

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r pedwar rhanbarth yn cael eu cynrychioli gan Regional Rugby Wales (RRW)

Mae'r corff sy'n cynrychioli rhanbarthau rygbi Cymru wedi cadarnhau eu bod wedi methu â chytuno i ymestyn cytundeb gydag Undeb Rygbi Cymru.

Roedd yr undeb wedi gosod Rhagfyr 31 fel dyddiad olaf i gyrraedd cytundeb fyddai'n caniatáu i'r rhanbarthau gymryd rhan mewn nifer o gystadlaethau.

Dywedodd y corff bod hyn yn ategu ymrwymiad y rhanbarthau i Gwpan Pencampwyr Rygbi Ewrop o dan drefn y Chwe Gwlad, gan ddweud y bydd hynny'n cynhyrchu £12 miliwn o incwm ychwanegol dros y tair blynedd nesaf i'r pedwar rhanbarth.

Mae'r cytundeb hefyd yn cynnwys arian o hawliau darlledu gemau rygbi ac mae'r un presennol yn dod i ben ar ddiwedd y tymor hwn, sef Mehefin 2014.

Dim ymrwymiad

Mewn datganiad gyhoeddwyd gan Regional Rugby Wales (RRW) brynhawn Mawrth fe ddywedodd y corff:

"Er bod y rhanbarthau Cymreig - yn chwaraewyr a hyfforddwyr, noddwyr, buddsoddwyr, cefnogwyr a chymunedau - yn ymfalchïo yn eu cyfraniad i rygbi yng Nghymru ar bob lefel ac wedi ymrwymo i weithio gydag Undeb Rygbi Cymru i sicrhau dyfodol cynaliadwy a chystadleuol i rygbi proffesiynol yng Nghymru, nid yw'r undeb ar hyn o bryd yn medru cadarnhau:-

  • Bodolaeth a strwythur unrhyw gystadleuaeth Ewropeaidd am y cyfnod 2014-15 tan 2018-19;
  • Incwm a dosraniad arian a ddaw o unrhyw gystadleuaeth o'r fath dros y cyfnod;
  • Nifer y timau fydd yn cystadlu yng nghynghrair y Pro12 dros yr un cyfnod;
  • Incwm a dosraniad arian a ddaw o'r Pro12 dros y cyfnod, na hyd yn oed pwy fydd y prif noddwr.

"Oherwydd hyn nid yw'n bosib cadarnhau diffiniad penodol o 'gymryd rhan'. Felly ni allwn gadarnhau cytundeb cyfreithiol.

"Mae URC felly'n mynnu bod y rhanbarthau'n ymrwymo'n gyfreithiol i dalu eu costau rhedeg nhw ond heb ymrwymo i'r incwm o'r cystadlaethau sy'n ofynnol o dan y cytundeb."

Beirniadaeth

Mae'r datganiad yn beirniadu URC yn hallt am fethu â chadarnhau datrysiad sawl mater er eu bod wedi cael bron dwy flynedd i wneud hynny.

Maen nhw'n dweud hefyd nad ydyn nhw'n credu bod y cytundeb a gynigiwyd yn adlewyrchu newidiadau a gofynion y gêm fodern.

Dywedodd RRW ymhellach: "Mae'n glir y bydd cynnydd enfawr yn yr arian darlledu a ddaw yn Ewrop yn cynyddu'r bwlch ariannu rhwng rhanbarthau Cymru a chlybiau yn Ffrainc a Lloegr dros y pum mlynedd nesaf.

"Hefyd mae'r cyllid sy'n cael ei ddarparu i dimau'r Alban ac Iwerddon gan eu hundebau yn parhau i fod yn sylweddol uwch nag yng Nghymru."

Ar ddiwedd y datganiad dywedodd bod rhaid datrys y sefyllfa erbyn diwedd Ionawr 2014, ac os na fydd hyn yn bosibl yna ni fydd gan y rhanbarthau ddewis ond ystyried cystadlaethau eraill yn syth.

"Heb newid," medd y datganiad, "bydd rygbi proffesiynol yng Nghymru yn disgyn ymhellach y tu ôl i weddill y gêm ar draws Ewrop."

Ymateb yr Undeb

Wrth ymateb i'r datganiad, fe gyhoeddodd Undeb Rygbi Cymru ddatganiad eu hunain sy'n dweud:

"Mae URC yn hyderus y bydd timau proffesiynol o Gymru yn parhau i gystadlu mewn cystadlaethau swyddogol er lles rygbi Cymru gyfan.

"Mae'r Undeb hefyd yn hyderus y bydd cystadleuaeth rygbi Ewropeaidd o dan reolaeth European Rugby Cup (ERC) yn digwydd y tymor nesaf. Bydd timau o Gymru hefyd yn chwarae yng nghynghrair y Pro12 a drefnir gan Celtic Rugby Ltd.

"Hefyd mae URC yn ategu ei ymrwymiad i reolau'r IRB sy'n dweud y dylai cystadlaethau traws-ffiniol ond ddigwydd gyda chymeradwyaeth lawn yr undebau rygbi perthnasol.

"Mae URC wedi cael gwybod nad yw'r pedwar sefydliad rygbi rhanbarthol Cymreig am barhau gyda'r cytundeb presennol a gytunwyd yn 2009. Bydd y cytundeb felly'n dod i ben ar Fehefin 30, 2014.

"Gobaith URC oedd y byddai'r pedwar rhanbarth wedi parhau gyda'r cytundeb gan gadw'u hawl i fod y timau sy'n cael eu henwebu gan URC ar gyfer y cystadlaethau swyddogol."

Mae geiriad datganiad URC yn amwys, ond yn awgrymu y gallai'r undeb enwebu timau gwahanol i'r pedwar rhanbarth i gynrychioli Cymru yn y Pro12 a Chwpanau Heineken ac Amlin y tymor nesaf.

Fe fydd cyfarfod o fwrdd URC yn cael ei gynnal ddydd Iau, ac mae disgwyl y bydd y dyfodol ychydig yn gliriach wedi'r cyfarfod hwnnw.