Cyngor yn ymddiheuro am oedi i waith atgyweirio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd tenantiaid wedi gorfod aros am wythnosau neu flynyddoedd i'r cyngor gwblhau gwaith atgyweirio ar eu tai

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymddiheuro wedi i fethiannau olygu bod tenantiaid wedi gorfod aros wythnosau am waith atgyweirio i'w cartrefi.

Mae BBC Cymru wedi gweld adroddiadau mewnol y cyngor, sy'n feirniadol o'r tîm cynnal a chadw, ac yn dweud bod rhai aelodau o staff ond yn gweithio "hanner gymaint â safonau'r diwydiant", tra bod eraill yn cymryd toriadau estynedig heb ganiatâd.

Dywedodd un pensiynwr ei bod hi wedi bod heb ddŵr poeth am bum wythnos.

Mae'r cyngor yn dweud eu bod yn gweithredu newidiadau i sicrhau gwasanaeth gwell yn y dyfodol.

Cynnal a chadw

Mae'r Tîm Gwasanaethau Adeiladau yn gyfrifol am gynnal a chadw eiddo'r cyngor ar ran tenantiaid.

Daeth un adroddiad i'r canlyniad bod amser rhydd yn cael ei gofnodi fel amser yn gweithio ar wahanol dasgau, roedd adrannau eraill yn gorfod talu oherwydd nad oedd gweithwyr lle y dylen nhw fod, doedd toriadau estynedig ddim yn cael eu cofnodi, ac roedd cerbydau'r cyngor yn cael eu defnyddio ar gyfer gweithgareddau y tu allan i'r gwaith.

Daeth adroddiad arall i'r canfyddiad bod gormod o weithwyr, a bod y rhain ond yn gweithio "hanner gymaint â safonau'r diwydiant", gyda strwythur rheolaeth aneglur a diffyg atebolrwydd ar unrhyw lefel o reolwyr i weithwyr.

Daeth yr adroddiad i'r casgliad "bod angen newidiadau difrifol gan fod ychydig iawn o ymgais ar roi gwasanaeth o safon ac effeithlon", a bod diffyg dealltwriaeth o effaith ariannol ymddygiad y tîm.

Yn ôl Molly Conway, cadeirydd bwrdd trigolion stad Gibbonsdown yn y Barri, roedd tenantiaid yn aml yn wynebu oedi cyn i unrhyw waith gael ei gwblhau gan y tîm.

"Mae'n ofnadwy bod pensiynwr yn gorfod aros am bum wythnos am ddŵr poeth - neu am bedair blynedd i wella ymsuddiant, sydd yn cael ei drin ar hyn o bryd.

"Mae'n dangos y cyfnodau mae pobl yn gorfod aros ac rydw i'n teimlo bod hynny yn anghywir.

'Aros wythnosau'

"Gwres a golau - os oes bwlb golau yn mynd mae'n hawdd iawn i rai pobl godi a rhoi un newydd, ond i hen berson sy'n anabl, mae'n hollol anghywir iddyn nhw fod heb olau."

Dywedodd Ms Conway bod tenantiaid wedi pleidleisio i gadw'r rheolwyr yn eithaf diweddar, oherwydd eu bod yn hapus bryd hynny.

"Sgwn i os byddai pethau yn newid mewn pleidlais heddiw? Rydyn ni'n talu ein rhent a'n trethi, ac rydym yn haeddu gwasanaeth da."

Dywedodd yr AS Ceidwadol dros Fro Morgannwg, Alun Cairns bod tenantiaid tai cyngor wedi codi eu pryderon iddo ef am yr oedi cyn cwblhau gwaith.

"Rydym ar fin clywed beth fydd y codiad yn y dreth gyngor am y flwyddyn ariannol nesaf.

"Mae arian yn brin ac mae pobl am weld yr unigolion mwyaf bregus yn cael eu hamddiffyn, ond maent am weld arian yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd fwyaf effeithiol.

"Pan rydym yn gweld achosion fel hyn, mae'n amlwg bod rhywbeth wedi mynd o'i le ac mae'n amlwg bod arian cyhoeddus yn cael ei gam-ddefnyddio."

'Achos pwysig'

Yn ymateb, dywedodd adran Tai ac Adeiladu'r Cyngor bod yr achos yn un pwysig iawn, a'u bod yn gweithio i fynd i'r afael a phroblemau rheoli.

Dywedodd Hayley Selway, pennaeth yr adran: "Drwy weithio gyda chabinet y cyngor rydw i wedi dechrau proses o newidiadau fydd yn cynnwys ail-strwythuro'r tîm rheoli, hyfforddiant ac asesiadau i staff, a gwell prosesau i gwblhau gwaith cynnal a chadw, gan sicrhau gwaith o safon uchel wrth wneud hyn.

"Mae'r newidiadau yn rhoi'r cwsmer, ein tenantiaid, yng nghalon y broses.

"Hoffwn ymddiheuro i unrhyw un o'n tenantiaid sy'n teimlo nad ydynt wedi cael gwasanaeth derbyniol yn ystod rhan gynnar y flwyddyn yma, a'i sicrhau bod gennyf gefnogaeth lawn y cabinet wrth weithredu'r newidiadau i greu gwasanaeth teilwng yn y dyfodol."

Straeon perthnasol