Watkins: Ymchwiliad i Heddlu De Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Derbyniodd sawl heddlu honiadau am Ian Watkins dros bedair blynedd cyn iddo gael ei arestio

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (CCAH) wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i'r modd y deliodd Heddlu De Cymru gyda honiadau o gam-drin plant yn erbyn cyn ganwr grŵp y Lostprophets, Ian Watkins.

Bydd y corff hefyd yn ymchwilio i faterion tebyg yn ymwneud â Heddlu De Sir Efrog a Heddlu Sir Bedford ynglŷn â'u hymateb nhw i honiadau yn erbyn Watkins a wnaed rhwng 2008 a 2012.

Dechreuodd ymchwiliad annibynnol CCAH i Heddlu'r De yn Ionawr 2013 er mwyn canfod a wnaethon nhw fethu â gweithredu'n briodol mewn perthynas â gwybodaeth oedd yn eu meddiant cyn i Watkins gael ei arestio yn Nhachwedd 2012.

Roedd hyn yn dilyn ymchwiliad mewnol gan Heddlu De Cymru eu hunain.

Rhybuddion o gamymddwyn

Mewn datganiad, dywedodd CCAH: "Mae CCAH yn ymwybodol o nifer o adroddiadau a wnaed i'r llu gan naill ai aelodau o'r cyhoeddi, Taclo'r Tacle neu heddluoedd eraill cyn i Mr Watkins gael ei arestio ar ddiwedd 2012.

"Daeth nifer o'r cwynion yma gan yr un person.

"Ar hyn o bryd mae'r ymchwiliad yn canolbwyntio ar weithredoedd un swyddog, ditectif sarjant, sydd hefyd yn destun ymchwiliad i achos gwahanol lle'r honnir iddo beidio gweithredu ar honiad fod merch 15 oed wedi cael ei threisio. Cafodd y swyddog rybudd o gamymddwyn difrifol sy'n dweud fod ei ymddygiad yn destun ymchwiliad.

"Mae CCAH hefyd yn ystyried ymateb sefydliadol ar y wybodaeth ddaeth i law am Watkins, ac wrth i weddill yr ymchwiliad gael ei gwblhau mae'n bosib y bydd rhybuddion eraill yn cael eu cyhoeddi.

"Wrth i Heddlu'r De gyfeirio'r achos at CCAH fe gafodd pedwar llu arall eu henwi am eu bod wedi rhoi gwybodaeth iddyn nhw.

"Mae CCAH wedi ysgrifennu at Heddluoedd De Sir Efrog, Sir Bedford, Essex a'r Gwasanaeth Heddlu Metropolitan yn Chwefror 2013 gan ofyn iddyn nhw adolygu'r holl wybodaeth berthnasol oedd ganddyn nhw am yr achos.

"Cafodd llythyr arall ei yrru at Heddlu Gorllewin Sir Efrog ym Mawrth 2013 ar ôl i ni dderbyn gwybodaeth bellach gan Heddlu De Cymru."

'Ffieiddio'

Fe ddaeth i'r amlwg fod Heddlu'r De wedi derbyn honiadau o gam-drin yn erbyn Ian Watkins mor fuan â Hydref 2008.

Dywedodd Comisiynydd CCAH, Jan Williams: "Gall neb fethu â ffieiddio at fanylion erchyll troseddau Ian Watkins a ddaeth i'r amlwg yn y llys fis diwethaf.

"Wrth i'r broses gyfiawnder ddod i ben, mae'n iawn i ni ofyn a allai Watkins fod wedi cael ei ddwyn i gyfraith yn gynt, pa gamau a gymerwyd gan yr heddlu wrth ymateb i honiadau yn ei erbyn mor bell yn ôl â 2008 ac os oedd ei statws enwog wedi cael unrhyw effaith ar yr ymchwiliad.

"Dyna'n union y mae ymchwiliad CCAH yn ceisio'i sefydlu, ac mae gennym dri ymchwiliad annibynnol gwahanol i Heddlu De Cymru, Heddlu De Sir Efrog a Heddlu Sir Bedford i'r modd y delion nhw gyda gwybodaeth oedd ganddyn nhw ar Watkins cyn iddo gael ei arestio.

"Mae'r ymchwiliad yn gymhleth ac fe fydd yn cymryd amser. Yn amlwg mae cysylltiad rhwng y tri ymchwiliad.

"Mae Heddlu'r De yn parhau i apelio am unrhyw dystion eraill neu ddioddefwyr i gysylltu â nhw, ac mae'n bosib hefyd y daw gwybodaeth newydd i'r fei y bydd angen i CCAH ei ystyried."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol