Angen ailystyried dirwyon parcio yn yr Wyddgrug?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Yr heddlu oedd yn gyfrifol am gosbau parcio cyn y newid

Mae bron i 1,000 o dicedi parcio wedi eu dosbarthu yn Sir y Fflint yn y 10 wythnos ers i wardeiniaid newydd ddechrau ar eu gwaith.

Cafodd bron i ddau draean o'r rheiny eu dosbarthu yn Yr Wyddgrug.

Nawr mae Aelod Cynulliad lleol am i'r cyngor 'ailystyried' eu polisi parcio.

Mae Antoinette Sandbach, aelod Ceidwadol dros ogledd Cymru, yn credu y gallai busnesau lleol ddioddef oherwydd diffyg meysydd parcio am ddim.

Dywedodd Cyngor Sir y Fflint bod ganddynt "berthynas dda gyda Chyngor Tref Yr Wyddgrug i ddatrys problemau parcio".

£22,000

Cyn i'r pum warden ddechrau gweithio, yr heddlu oedd yn gyfrifol am gosbau'n ymwneud â throseddau parcio.

Yn ôl Ms Sandbach, mae'r ffigyrau, ddaeth i law o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, yn dangos bod £22,000 wedi ei gasglu hyd yn hyn, a 351 o ddirwyon heb eu talu.

Cafodd 613 o'r 995 ticed eu dosbarthu yn Yr Wyddgrug, 145 yn y Fflint, 83 ym Mwcle, 66 yn Shotton a 32 yn Nhreffynnon.

Parcio'n anghyfreithlon ar y stryd oedd y rheswm am 800 o'r dirwyon.

'Parcio'n broblem'

Meddai Ms Sandbach: "Mae'n ddiddorol mai'r Wyddgrug ydy un o'r ychydig leoedd yn y sir sy'n codi tâl am barcio.

"Mae busnesau bychain - sy'n cystadlu yn erbyn y canolfannau siopa mawrion sydd â meysydd parcio am ddim - yn dweud wrtha' i yn aml fod parcio'n broblem i'w cwsmeriaid.

"Rwy'n gwerthfawrogi bod angen cadw ambell i ardal, yn enwedig gofodau parcio anabl, yn glir er mwyn i'r traffig lifo'n rhwydd, ond os ydy pobl yn parcio'n anghyfreithlon er mwyn osgoi talu yn y meysydd parcio, all hynny ddim bod yn dda i siopau a busnesau yn ein trefi ni."

Ychwanegodd: "Fe fyddwn i'n gofyn i gynghorwyr Sir y Fflint ailedrych ar eu polisi parcio yn Yr Wyddgrug.

"Mae unrhyw beth sy'n amharu ar siopau yn broblem fawr yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni."

'Cydweithio'

Fe ddosbarthodd y wardeiniaid y tocynnau rhwng Hydref 1 ac wythnos gyntaf mis Rhagfyr.

Dywedodd y cynghorydd Bernie Attridge, yr aelod cabinet dros yr amgylchedd, bod "gwelliant wedi bod yn lefelau cyffredinol y traffig a rhwystrau ar y ffyrdd" ers i'r wardeiniaid ddechrau ar eu gwaith.

Meddai: "Mae gennym berthynas bositif ac adeiladol gyda Chyngor Tref Yr Wyddgrug, i geisio datrys problemau parcio yn y dref.

"Yn wir, fe weithiodd y cyngor tref gyda ni i benderfynu ar y tâl am barcio ym meysydd y cyngor sir yng nghanol y dref, gan eu bod nhw'n gweld budd mewn casglu rhyw fath o elw am barcio oddi ar y ffordd."