Amheuaeth am ffigyrau trosedd Heddlu Gwent

Published
image captionRoedd Ian Johnston wedi codi pryderon am ddata Heddlu Gwent

Bydd adroddiad sy'n dweud fod lefelau troseddu yng Ngwent 8% yn uwch na'r ffigyrau swyddogol yn cael ei drafod mewn cyfarfod yn hwyrach.

Cafodd yr adroddiad ei gomisiynu gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd Ian Johnston, wedi iddo gyhuddo'r cyn prif gwnstabl Carmel Napier o newid y data.

Mae Mrs Napier wedi gwadu newid yr ystadegau.

Bydd yr adroddiad yn cael ei drafod gan banel Heddlu Gwent sy'n debygol o weld y ffrae rhwng Mr Johnston a Mrs Napier yn parhau.

Roedd Mrs Napier wedi gadael y swydd ym mis Mehefin wedi i'r comisiynydd orchymyn iddi adael neu gael ei diswyddo.

Cofrestru yn anghywir

Wedi i 50 achos o fis Gorffennaf gael eu samplo, daeth yr adolygiad i'r canlyniad bod mwy na hanner ddim wedi eu cofrestru fel troseddau, pan nad oedd hynny'n gywir.

Tra bod yr adroddiad yn derbyn bod y sampl bach yn cyfyngu ar werth unrhyw asesiad o'r fath, mae'n dweud y gall olygu rhwng 4% ac 8% yn fwy o droseddau bob blwyddyn.

Roedd gofyn i awduron yr adroddiad, sydd wedi ei weld gan BBC Cymru, benderfynu os oedd modd "rhoi ffydd yn ffigyrau trosedd Heddlu Gwent".

Roedd yn canolbwyntio ar y mater fwyaf dadleuol - digwyddiadau sy'n cael eu dosbarthu fel troseddau i ddechrau, ond yna ddim yn cael eu cofrestru fel troseddau yn y pendraw.

Yn ôl yr adroddiad, y rheswm am ganolbwyntio ar y mater yma yw oherwydd bod mwy o ddadlau am ddehongliad rheolau'r Swyddfa Gartref.

O'r 50 o achosion, roedd bron i hanner yn achosion o achosi difrod troseddol, a'r rhan fwyaf o'r gweddill am dderbyn nwyddau wedi'u dwyn, lladrad a thrais.

Ni ddaeth yr adolygiad o hyd i dystiolaeth bod diddordeb yn yr ystadegau trosedd gan uwch swyddogion wedi effeithio ar benderfyniadau'r swyddogion oedd yn ymchwilio.

Dywedodd yr adroddiad: "Mae'r ffaith nad oes tystiolaeth i ddangos dylanwad ar y broses o gofrestru troseddau yn arwyddocaol ac fe all pobl Gwent, y comisiynydd heddlu a throsedd a'r prif gwnstabl fod yn hyderus gyda ffigyrau trosedd Heddlu Gwent."

'Camddealltwriaeth o'r rheolau'

Ond, roedd heddweision wedi dweud bod rhannau o'r heddlu wedi rhannu, a ddim yn cyd-fynd wrth wneud penderfyniadau am gofrestru achos fel trosedd neu beidio.

Mae'r adroddiad yn dod i'r canlyniad y dylai'r prif gwnstabl roi ei gefnogaeth i swyddogion, ehangu archwiliadau yn y dyfodol a symleiddio'r broses archwilio, wrth gynyddu nifer y staff.

Roedd "tystiolaeth i ddangos nad oedd swyddogion wedi cyd-fynd a rheolau'r Swyddfa Gartref wrth gofrestru troseddau" a hynny oherwydd "camddealltwriaeth o'r rheolau" a "ceisio cefnogi dymuniadau'r dioddefwr".

Ond dywedodd yr adroddiad hefyd y dylai rheolau'r Swyddfa Gartref fod yn fwy amlwg, gyda chyfarwyddiadau mwy amlwg hefyd.

Bydd archwiliad tebyg yn cael ei gynnal bob chwarter o hyn ymlaen, fydd yn cynnwys barn y dioddefwyr hefyd.

Straeon perthnasol