Deddf ar gyfer isafswm nyrsys?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bydd Ms Williams nawr yn bwrw 'mlaen drwy ymgynghori gyda grwpiau iechyd

Gallai'r Cynulliad basio deddf fyddai'n golygu y byddai'n rhaid cael isafswm o nyrsys ar gyfer gwahanol wasanaethau.

Cafodd cynnig Kirsty Williams ei ddewis o 18 oedd wedi rhoi eu syniadau gerbron, ac fe ddewiswyd ei henw ar hap gan y Llywydd Rosemary Butler.

Bydd Ms Williams nawr yn gweithio ar ddatblygu ei syniad fyddai'n golygu y byddai'n anghyfreithlon cael llai na lefel penodol o nyrsys mewn gwahanol wasanaethau acíwt ac arbenigol

Yn ôl Ms Williams mae tystiolaeth fod cael mwy o nyrsys yn gofalu am bob claf yn gwella safon y gofal, ac mae hi'n cyfeirio at ffigyrau sy'n dangos fod gan Gymru lai o nyrsys y pen o'i gymharu â gweddill y DU.

Dywedodd Ms Williams: "Mae gan y newid sylweddol yma i'r gyfraith y potensial i drawsnewid safon y gofal sy'n cael ei ddarparu o fewn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

"Mae nyrsys sydd a llai o gleifion yn gallu treulio mwy amser gyda phob claf ac o ganlyniad yn gallu darparu gofal gwell.

"Nid yn unig fyddai hyn yn arwain at lai o gleifion angen triniaeth ond byddai'n golygu llai o gost i'r GIG yn y pen draw."

Mae hi'n dweud fod cyfreithiau tebyg sydd wedi cael eu cyflwyno yn Awstralia a'r Unol Daleithiau wedi arwain at ostyngiad mewn cyfraddau marwolaeth.

Mesur Asbestos

Y cam nesaf fydd hi'n cymryd er mwyn bwrw ymlaen gyda'i mesur fydd ymgynghori gyda grwpiau gofal iechyd.

Mick Antoniw oedd yr ail i gael ei ddewis o dan y system sy'n rhoi cyfle i aelodau o feinciau cefn y llywodraeth yn ogystal ag aelodau o bleidiau eraill gyflwyno cynnig ar gyfer deddf newydd.

Fe gafodd ei fesur ef ei basio ym mis Tachwedd.

Pwrpas y Mesur Asbestos yw galluogi'r gwasanaeth iechyd i adennill costau trin cleifion sy'n dioddef o afiechydon gafodd eu hachosi gan asbestos.

Straeon perthnasol