Gwahardd llawfeddyg o'i ddyletswyddau

Published
media captionGohebydd Iechyd y BBC Owain Clarke yn torri'r newyddion

Mae Bwrdd Iechyd Caerdydd ar Fro wedi gwahardd llawfeddyg arbenigol ar yr iau o'i waith ar ôl yr hyn y maen nhw'n alw'n farwolaethau y gellid fod wedi eu hosgoi.

Bu'r ymgynghorydd llawfeddygol yr Athro David Paul Berry yn gweithio yn Ysbyty Athrofaol Cymru cyn cael ei wahardd nôl ym mis Ionawr.

Yn ôl yr ysbyty bu farw 10 allan o 31 o bobl fu'n destun ymchwiliad wedi cael llawdriniaeth ganddo, a darganfyddodd yr adolygiad fod wyth o'r marwolaethau yma yn rhai "y gellir fod wedi eu hosgoi".

Mae'r bwrdd iechyd wedi ymddiheuro i deuluoedd y cleifion gan ychwanegu y bod ganddyn nhw "bob ffydd" yn y gwasanaeth iau sy'n cael ei gynnig yn yr ysbyty ar hyn o bryd.

Cafodd pryderon yr ysbyty eu codi wedi i ddadansoddiad o gyfraddau marwolaethau cleifion yng ngofal yr Athro David Berry awgrymu fod rhywbeth o'i le.

Dau ymchwiliad annibynnol

Ym mis Hydref 2012 fe gafodd y llawfeddyg ei atal rhag ymgymryd â llawdriniaethau.

Yn dilyn hynny fe gafodd dau ymchwiliad annibynnol eu cynnal gan Goleg Brenhinol y Llawfeddygon.

Yr ail o'r rhain wnaeth ddarganfod bod 10 allan o'r 31 wnaeth dderbyn llawdriniaethau iau cymhleth ganddo wedi marw.

Dywedodd cyfarwyddwr meddygol yr ysbyty, Dr Graham Shortland: "Mae pob marwolaeth yn drasig i'r teulu sy'n cael eu heffeithio ond dydyn ni ddim yn tanbrisio effaith marwolaeth o dan yr amgylchiadau yma.

"Hoffwn ddweud o'r cychwyn cyntaf ein bod yn ymddiheuro yn ddiamod i bob teulu sydd wedi cael eu heffeithio."

Cafodd y llawfeddyg hefyd ei gyfeirio at y Cyngor Meddygol Cyffredinol.

'Diogelwch a safon'

Ychwanegodd Dr Shortland: "Mae'r bwrdd iechyd wedi bod yn siarad gyda mwyafrif o'r teuluoedd dan sylw am gryn amser ac wedi rhoi eiriolwyr unigol mewn lle i'w cefnogi drwy'r cyfnod anodd hwn.

"Fel bwrdd iechyd ein prif ffocws yw diogelwch a safon y gofal rydym yn ei roi i'n cleifion.

"Rydym wedi gweithio gyda Coleg Brenhinol y Llawfeddygon ac ein staff ein hunain er mwyn gwneud yn siŵr ein bod ni'n glir ynglŷn â'r nifer o bobl allai fod wedi eu heffeithio gan y mater.

"Rydym yn cydnabod bod hwn yn amser pryderus ar gyfer cleifion a'u teuluoedd a hoffwn sicrhau cleifion sy'n derbyn neu'n disgwyl am lawdriniaeth iau ar hyn o bryd fod gan yr ysbyty bob ffydd yn y gwasanaeth iau presennol."

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb gan ddweud eu bod nhw'n ymwybodol o'r sefyllfa.

Dywedodd llefarydd ar eu rhan: "Rydym yn ymwybodol o'r mater difrifol yma ac yn gwerthfawrogi pa mor bryderus a gofidus yw hyn i'r teuluoedd sydd wedi eu heffeithio.

"Fe wnaeth y bwrdd iechyd adrodd hyn i Lywodraeth Cymru yn unol â chanllawiau gofynnol. Rydym yn fodlon eu bod wedi cymryd camau priodol er mwyn sicrhau diogelwch cleifion.

"Fe wnaethon nhw gomisiynu adolygiad annibynnol ac maen nhw nawr yn gweithredu'r canfyddiadau."

Mae'r bwrdd iechyd wedi sefydlu llinell ffôn arbennig ar gyfer unrhyw un sy'n poeni am y gofal wnaethon nhw dderbyn mewn cysylltiad â llawdriniaeth iau yn yr ysbyty rhwng Chwefror 2011 a Hydref 2012.

Y rhif yw 0800 952 0244 a bydd yn agored rhwng hanner dydd ac 8pm o ddydd Mercher 11 Rhagfyr tan y dydd Gwener sy'n dilyn.

Straeon perthnasol