Rhybudd i gleifion oherwydd pwysau ar Ysbyty Treforys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Mae cynnydd wedi bod yn nifer y cleifion difrifol wael yn Ysbyty Treforys dros y dyddiau diwetha'

Mae 'na rybudd i bobl beidio â mynd i uned frys Ysbyty Treforys, Abertawe, os nad yw'n hollol angenrheidiol oherwydd bod yr ysbyty yn brysur iawn.

Yn ôl y gwasasanaeth iechyd, fe ddylai cleifion ddefnyddio gwasanaethau eraill os oes modd, gan fod yr ysbyty - y fwya' yn Abertawe - wedi gweld cynnydd dros y dyddiau diwetha' yn nifer y cleifion sy'n ddifrifol wael.

Yn y cyfamser, mae un o ymgynghorwyr yr uned frys wedi dweud wrth un o bwyllgorau'r cynulliad ei fod wedi treulio wyth awr ddydd Llun yn trin cleifion mewn ambiwlansys y tu allan i'r ysbyty.

Mae'n debyg fod y sefyllfa wedi datblygu oherwydd bod nifer o'r cleifion sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd yn cymryd mwy o amser i wella ac, o'r herwydd, yn gorfod aros yn yr ysbyty am gyfnodau hirach.

Mae llawer o'r cleifion yma yn oedrannus.

Blaenoriaethu

Mae'r gwasanaeth iechyd yn rhybuddio bod y sefyllfa yn cael effaith ar yr Uned Frys, yn ogystal â llawdriniaethau sydd wedi'u cynllunio o flaen llaw.

Gan fod staff yn rhoi blaenoriaeth i'r cleifion mwya' sâl, mae'r rhai hynny sy'n dod i'r ysbyty gyda chyflyrau llai difrifol yn debygol o wynebu mwy o oedi.

Y cyngor, felly, yw i bobl gysylltu gyda'u meddyg teulu neu fferyllydd, neu i fynd i'r Uned Man Anafiadau yn ysbytai Castell-nedd Port Talbot neu Singleton.

Yn y cyfamser, mae Dr Mark Poulden, Cadeirydd Coleg Meddygaeth Frys Cymru, wedi dweud wrth Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad ei fod wedi treulio'r rhan fwya' o'i shifft wyth awr ddydd Llun yn trin cleifion ym maes parcio'r ysbyty.

Mae Llywodraeth Cymru'n mynnu fod gan y GIG gynlluniau cadarn i ymateb i unrhyw bwysau ychwanegol ar ysbytai Cymru dros fisoedd y gaeaf.

Dywed y gwasanaeth iechyd fod staff Ysbyty Treforys yn gweithio'n galed i ddelio gyda'r pwysau cynyddol yno. Maent wedi ymddiheuro am orfod gohirio rhai llawdriniaethau ac y byddan nhw'n ceisio aildrefnu triniaethau cyn gynted â phosib.

Straeon perthnasol