BBC Cymru Fyw

£24 miliwn i weddnewid pum gorsaf drenau

Published
image copyrightstephenmckay
image captionBydd £2.6m yn cael ei wario ar uwchraddio gorsaf reilffordd Y Rhyl

Bydd Gweinidog Trafnidiaeth Cymru Edwina Hart yn cyhoeddi rhaglen fuddsoddi gwerth £24 miliwn i weddnewid pum gorsaf rheilffordd yng Nghymru.

Caiff yr arian, sy'n cynnwys £17m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, ei ddefnyddio i wella cyfleusterau yng ngorsafoedd Aberystwyth, Pontypridd, Parcffordd Port Talbot, Rhyl ac Ystrad Mynach.

Bydd Llywodraeth Cymru'n cyfrannu £5.1m tuag at y rhaglen, gyda Network Rail yn rhoi £0.7m, ac Arriva Trains Wales yn rhoi £0.4m.

Yn Aberystwyth mae'r gwaith gwerth £3.1m yn cynnwys ailwampio'r adeiladau yng nghwrt blaen yr orsaf i greu lle ar gyfer siop, ystafell aros fwy a thoiledau newydd.

Ym Mhontypridd bydd £5.6m yn cael ei wario ar weddnewid y cwrt blaen, y fynedfa a phlatfformau'r orsaf.

Bydd Parcffordd Port Talbot yn cael ei weddnewid yn gyfan gwbl, ar gost o £11.4m, gyda maes parcio newydd yn cael ei godi, fydd ag 111 o leoedd, ynghyd â sefydlu gwasanaeth parcio a theithio.

Bydd y prosiect £2.6m yn Y Rhyl yn cynnwys gwaith i uwchraddio adeilad presennol yr orsaf.

Yn Ystrad Mynach bydd gwerth £1.6m o waith yn cynnwys adeiladu swyddfa docynnau newydd, cyfleusterau aros ar y ddau blatfform a gwelliannau cyffredinol. Bydd hyn yn cynnwys ailwampio'r swyddfa docynnau a'r toiledau presennol, yn ogystal â gosod man gwybodaeth newydd a chysgodfa.

Dywedodd Mrs Hart: "Mae trenau'n wasanaeth hanfodol i lawer o bobl, i fynd i'w gwaith ac i fanteisio ar amrywiol wasanaethau.

"Rydyn ni am wneud yn siŵr bod ein gorsafoedd yn hwylus i bawb eu defnyddio i bawb a bod eu defnyddio'n brofiad cyfleus a phleserus.

"Mae darparu mwy o leoedd parcio a theithio yn rhan bwysig o'n strategaeth i wneud pobl yn llai dibynnol ar geir ar gyfer mynd i'r gwaith neu i siopa."

'Gwaeth yng Nghymru'

Yn y cyfamser, mae adroddiad sy'n edrych ar wasanaethau trên ym Mhrydain yn datgelu bod peth o'r ddarpariaeth ar ei gwaetha' yng Nghymru.

Mae'r astudiaeth sydd wedi ei chynnal ar gyfer yr elusen Ymgyrch dros Well Cludiant yn dangos bod gwasanaethau trên yng Nghymru'n cael llai o ddefnydd a bod teithwyr yng Nghymru yn anhapus â sawl agwedd o'r gwasanaeth.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud y byddai'n amhriodol iddyn nhw wneud sylw ar ymchwil nad ydyn nhw wedi ei weld eto.