Pryder am amodau gwaith stordy Amazon ger Abertawe

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Amazon yn cyflogi rhyw 2,000 yn y stordy yn Abertawe

Mae ymchwiliad y BBC i stordy Amazon ger Abertawe wedi darganfod y gallai amodau gwaith achosi "salwch corfforol a meddyliol".

Dyna oedd barn yr Athro Michael Marmot - sy'n arbenigwr ar bwysau gwaith - pan ddangoswyd fideo iddo gafodd ei ffilmio'n gyfrinachol.

Roedd disgwyl i ohebydd y BBC gafodd waith yno gerdded hyd at 11 milltir yn ystod shifftiau nos yn ogystal â chasglu archebion bob 33 eiliad.

Mae Amazon wedi dweud mai diogelwch eu staff yw eu "prif flaenoriaeth".

Anferth

Mae'r cwmni archebu oddi ar y we yn cyflogi rhyw 15,000 o staff ychwanegol dros gyfnod y Nadolig.

Cafodd y gohebydd Adam Littler, 23 oed, swydd gyda'r cwmni yn casglu archebion yn y stordy ger Abertawe.

Mae'r ardal storio'n mesur 800,000 o droedfeddi sgwâr.

Aeth â chamera cudd ar gyfer recordio ar gyfer rhaglen Panorama'r BBC.

Yn ystod ei shifft byddai dyfais yn dweud wrtho beth i'w gasglu a byddai'n yn rhoi hyn a hyn o eiliadau iddo ddarganfod y cynnyrch gan fesur yr amser roedd yn ei gymryd.

Os oedd yn gwneud camgymeriad byddai'r ddyfais yn gwneud sŵn.

'Yn robotiaid'

"Rydym yn beiriannau, yn robotiaid, yn plygio'r sganiwr i mewn, rydym yn gafael ynddo," meddai.

"Dydyn ni ddim yn meddwl dros ein hunain, efallai nad ydyn nhw'n ymddiried ynddo ni i feddwl dros ein hunain fel bodau dynol."

Dywedodd yr Athro Marmot, un o arbenigwyr Cymru ar straen yn y gweithle: "Bydd swyddi fel hyn wastad yn bodoli ond mae'r pŵer gennym ni i'w gwneud nhw'n well neu'n waeth.

"Mae'n ymddangos i mi fod y galw am effeithlonrwydd ar draul iechyd a lles yr unigolyn. Mae angen cydbwysedd."

Dywedodd Amazon nad oedd arolygon diogelwch swyddogol wedi codi unrhyw bryderon a bod arbenigwr annibynnol wedi dweud wrthyn nhw fod y swydd yn "debyg i swyddi mewn llawer o ddiwydiannau eraill" ac nad oedd yr amodau yn "cynyddu'r risg o salwch corfforol a meddyliol".

'Rhai yn hoffi'r swyddi'

Roedd y sganiwr oedd yn cael ei ddefnyddio gan Mr Littler yn cofnodi pa mor gyflym roedd yn gweithio ac yn anfon yr wybodaeth i'w reolwyr.

Os nad oedd yn ddigon cynhyrchiol, gallai wynebu cosb.

Roedd y tâl ar gyfer y shifft nos yn £8.25 yr awr, £1.75 yn uwch na faint yr oedd staff yn ei ennill ar shifft ddydd.

Ar ôl gweithio un o'r shifftiau 10 awr a hanner, dywedodd Mr Littler: "Llwyddais i gerdded neu hercian bron 11 milltir neithiwr. Rydw i'n ofnadwy o flinedig.

"Fy nhraed sy'n rhoi'r drafferth fwyaf, a bod yn onest."

Yn ôl Amazon, mae aelodau staff newydd yn gwybod fod rhai o'r swyddi'n gallu bod yn heriol yn gorfforol a bod rhai'n hoffi'r swyddi gan eu bod yn mwynhau natur y gwaith.

Cyfreithlon?

Maen nhw hefyd wedi dweud fod targedau gweithredol yn cael eu gosod yn annibynnol ac wedi eu seilio ar berfformiad eu gweithlu.

Mae'r cwmni yn mynnu bod y shifftiau hyn yn gyfreithlon a'u bod nhw wedi cael cyngor arbenigol er mwyn sicrhau hyn.

Dywedodd y bargyfreithiwr Giles Bedloe ei fod yn anghytuno.

"Os yw'r gwaith yn cynnwys straen gorfforol neu feddyliol yna ni ddylai gweithiwr shifft nos weithio mwy nag wyth awr mewn cyfnod o 24 awr," meddai.

AS: Amazondyletswydd gofal'

Yr wythnos hon, bu Aelod Seneddol Aberafan, Dr Hywel Francis, yn cwrdd â chynrychiolwyr o Amazon i drafod lles gweithwyr y cwmni yn eu safle yn Abertawe, gan fod nifer ohonynt yn etholwyr iddo.

Meddai Dr Francis:

"Roedd y trafodaethau'n agored a chynhyrchiol, ac rwy'n betrus obeithiol y gwelwn ni fwy o ymrwymiad gan y cwmni.

"Fe nodais fy nghred fod gan Amazon, fel cwmni mawr rhyngwladol, oblygiadau pwysig a dyletswydd gofal - i'w gweithwyr a'r gymuned.

"Rwy'n bles bod nifer o bethau wedi eu cyflawni heddiw, yn cynnwys cyfle i mi ymweld â'r ganolfan a chwrdd â gweithwyr y cwmni wyneb yn wyneb. Rydym wedi sicrhau ymrwymiad gan y cwmni i gyfathrebu'n gyson, mewn modd ystyrlon, cynaliadwy, fydd o fudd i gyflogwyr a chymunedau lleol.

"Rwyf nawr yn dyheu am i Amazon ymuno â Phrifysgol Abertawe, Tata, yr awdurdodau lleol, undebau treth a mudiadau eraill, i wneud ymrwymiad strategaethol i ardal rymus Bae Abertawe".

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC