Pryder am farwolaethau C.difficile yn ysbytai'r gogledd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science photo library
Disgrifiad o’r llun, Dywed yr adroddiad fod saith o gleifion wedi marw o C.diff yn ysbytai'r gogledd rhwng mis Medi a Hydref eleni

Mae saith o gleifion wedi marw yn ysbytai gogledd Cymru mewn cyfnod o ddeufis ar ôl cael eu heintio â C.difficile, yn ôl adroddiad.

Mae'r adroddiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn dweud bod y marwolaethau i gyd wedi bod rhwng mis Medi a mis Hydref eleni ac mae pryder yn benodol am y sefyllfa yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal i geisio darganfod pam fod cyfradd y marwolaethau o ganlyniad i'r haint yno ddwywaith yn uwch na'r ysbytai eraill, er bod cyfradd yr achosion o'r haint yno yn is.

Yn gynharach eleni cafodd y bwrdd iechyd ei feirniadu am yr ymateb i achosion o C.diff yn Ysbyty Glan Clwyd, wedi i 96 o achosion gael eu cofnodi rhwng mis Ionawr a mis Mai, gan arwain at 30 o farwolaethau.

Arweiniodd archwiliad annibynnol at ymddiswyddiadau prif weithredwr, cadeirydd ac is-gadeirydd y bwrdd ym mis Mehefin.

Cynnydd mewn achosion

Mewn adroddiad i'r bwrdd yr wythnos nesa', bydd y tîm sy'n gyfrifol am atal heintiau yn amlinellu'r mesurau a gyflwynwyd i geisio taclo'r broblem.

Mae staff ychwanegol wedi cael eu penodi i'r tîm, ac mae archwiliadau cyson yn cael eu cynnal i sicrhau glendid dwylo, a bod cleifion yn cael eu cadw ar wahân os ydynt wedi dal C.diff.

Ond mae'r adroddiad yn cyfeirio at gynnydd yn nifer yr achosion newydd ar draws gogledd Cymru, gyda 47 achos wedi'i gofnodi ym mis Hydref. O'r rheiny, roedd pedwar yn Wrecsam, 12 yng Nglan Clwyd, 11 yn Ysbyty Gwynedd ac 20 ar safleoedd eraill.

Wrth gyfeirio at ganlyniadau adroddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, fod cyfradd yr achosion o C.diff yn is yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn ystod chwe mis cynta' 2013, meddai'r adroddiad:

"Yr hyn sy'n ein pryderu yw bod cyfran y marwolaethau yn Wrecsam, a'r marwolaethau o fewn 30 niwrnod o ddal yr haint, bron ddwywaith yn uwch nag yn y ddau ysbyty arall.

"Mae'r raddfa marwolaeth ymhlith cleifion C.diff yn Wrecsam yn llawer uwch nag yr oedd yn 2012 er bod gostyngiad mawr yn nifer y cleifion oedd wedi'u heintio â C.diff ar y safle."

'Ymchwiliad llawn'

Bu farw 57% o gleifion C.diff yn Wrecsam, tra bod yn ganran yn 30% yng Nglan Clwyd a 34% ym Mangor.

Dywedodd yr adroddiad fod rhywfaint o welliannau yn Ysbyty Maelor Wrecsam rhwng mis Gorffennaf a Medi, ond ychwanegodd: "Mae'n dal yn ddigon o bryder i warantu ymchwiliad llawn i gydfynd ag argymhellion Iechyd Cyhoeddus Cymru."

Mewn ymateb i'r adroddiad, dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:

"Mae'r bwrdd yn cydweithio'n agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddeall y sefyllfa bresennol o ran rheoli haint ac maent yn derbyn cefnogaeth i reoli unrhyw weithredoedd angenrheidiol".

Mae disgwyl i'r bwrdd ymateb ymhellach maes o law.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol