Personoliaeth Chwaraeon BBC Cymru 2013

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Enillydd gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2012, Jade Jones

Caeodd y bleidlais ar gyfer y wobr yma am 7.00yh ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 7 2013.

Bydd enw enillydd gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2013 yn cael ei gyhoeddi ddydd Llun, Rhagfyr 9 wedi pleidlais sydd eisoes wedi cau.

Y pump sydd ar y rhestr fer gafodd ei llunio gan banel o arbenigwyr yw:

Y pêl-droediwr Gareth Bale yw'r chwaraewr drytaf erioed wedi iddo ymuno â Real Madrid dros yr haf, yn dilyn tymor pan sgoriodd 26 o goliau i Tottenham ac ennill nifer o wobrau chwaraewr y flwyddyn.

Enillodd yr athletwr paralympaidd, Aled Siôn Davies ddwy fedal aur ym Mhencampwriaeth Athletau'r Byd yr IPC yn Lyon ym mis Gorffennaf, gan osod record byd newydd wrth daflu'r pwysau yng nghategori F42, cyn un o'i dafliadau hiraf erioed i ennill medal aur yn y ddisgen.

Cafodd y chwaraewr rygbi Leigh Halfpenny ei enwi fel chwaraewr y gystadleuaeth wrth i Gymru ennill Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, a chafodd ei berfformiadau i'r Llewod ar eu taith fuddugol yn Awstralia eu cydnabod.

Enillodd y seiclydd Becky James bedair medal ym Mhencampwriaeth Seiclo Trac y Byd, gan gynnwys medalau aur yn y sbrint a'r keirin, ac yn ddiweddarach cafodd ei gwahodd i gystadleuaeth keirin yn Japan, y ddynes Brydeinig gyntaf i wneud hynny.

Non Stanford oedd pencampwraig Triathlon ITU y byd yn dilyn buddugoliaeth yn Rownd Derfynol Cyfres y Byd yn Llundain - 12 mis wedi iddi ennill y teitl dan 23 oed.

Bydd yr enillydd yn cael ei ddatgelu yn ystod Gwobrau Chwaraeon Cymru, digwyddiad newydd lle bydd BBC Cymru a Chwaraeon Cymru yn dathlu llwyddiant chwaraeon Cymreig.

Enillydd y fedal aur Olympaidd am Taekwondo, Jade Jones enillodd y wobr y llynedd, a bydd y seremoni wobrwyo eleni yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd ar ddydd Llun, Rhagfyr 9 yn cael ei darlledu yn fyw ar bbc.co.uk/sportwales o 7.30pm.

Bydd enw'r enillydd hefyd yn cael ei ddatgelu ar BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales, ac yn ymddangos yn hwyrach y noson honno ar BBC Wales Today ar BBC 1 Wales a Newyddion 9 ar S4C.

Bydd gwobrau eraill yn cael eu cyflwyno ar y noson gan gynnwys Hyfforddwr y Flwyddyn, Tîm y Flwyddyn, Athletwr ac Athletwraig ifanc y Flwyddyn, Gwobr Cyfraniad Oes a Gwobr Arwr Tawel BBC Cymru.

Bydd adolygiad o'r flwyddyn a fu yn cael ei ddarlledu ar ddydd Gwener, Rhagfyr 20 ar BBC 2 Wales am 9.00pm, ac eto dros y Nadolig.

Nodwch nad yw'r bleidlais wedi ei chysylltu â gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y DU ac mae'n cyfri at wobr Cymru yn unig.

RHEOLAU PLEIDLEISIO CYFFREDINOL FEL Y CAFODD EU RHYDDHAU YM MIS TACHWEDD (NODWCH FOD Y BLEIDLAIS WEDI CAU)

1. Bydd modd pleidleisio ar y ffôn neu trwy neges destun o 8:00am fore Llun, Rhagfyr 2, 2013 tan 7:00pm ddydd Sadwrn, Rhagfyr 7, 2013. Bydd y rhestr enwebiadau i'w gweld ar allbwn BBC Cymru o ddydd Llun, Tachwedd 25. Fe fydd y rhifau perthnasol i fwrw pleidlais dros eich ymgeisydd chi yn cael eu cyhoeddi fore Llun, Rhagfyr 2, 2013. Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi ar BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales yng nghyflwyniad Gwobrau Chwaraeon Cymru ar nos Lun, Rhagfyr 9 am oddeutu 8:30pm. Bydd y canlyniad yn ymddangos ar-lein tua'r un adeg.

2. Dim ond dros y ffôn neu drwy neges destun y mae modd pleidleisio. Sylwer na fyddwch yn cael pleidleisio drwy e-bost, y botwm coch nac ar y wefan yma. Bydd hawl i bleidleisio bum gwaith trwy bob dull o bleidleisio.

3. Bydd y llinellau ffôn a neges destun ar agor fel y nodwyd uchod. Bydd pleidleisiau sy'n dod i law y tu allan i'r amserau uchod, neu sydd uwchlaw y mwyafswm o bleidleisiau a ganiateir ddim yn cael eu cyfri, ond mae'n bosib y byddwch yn talu amdanynt. Gall yr amseroedd pleidleisio newid.

4. Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ohirio neu ganslo pleidleisio ar unrhyw adeg.

5. Mae'r bleidlais yn agored i holl drigolion y DU, gan gynnwys Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw. Noder nad yw pobl sy'n cael eu cyflogi gan y BBC, eu perthnasau agos nac unrhyw un sy'n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd gyda chynhyrchu'r rhaglen na darparu llinellau ffôn sefydlog a gwasanaethau ffonau symudol ar gyfer y rhaglen yn gymwys i bleidleisio.

6. Bydd pob galwad ffôn yn costio 10 ceiniog yr alwad o linell BT arferol, a gall rhwydweithiau eraill amrywio. Bydd galwadau o ffonau symudol yn sylweddol ddrytach.

Mae'r tabl yma yn ganllaw yn unig, ac yn seiliedig ar wybodaeth a ddarparwyd gan y cwmnïau ffonau symudol ym mis Tachwedd 2013. Am y wybodaeth ddiweddaraf, rydym yn eich cynghori i wirio prisiau gyda'ch cwmni ffôn symudol.

Bydd negeseuon testun yn costio yr un fath a neges arferol. Dylech wirio prisiau gyda'ch cwmni ffôn symudol.

7. Rhaid i bleidleiswyr gael caniatâd y person sy'n talu'r bil cyn pleidleisio. Dylai pleidleiswyr sy'n 12 oed neu'n iau gael caniatâd rhiant neu warchodwr cyn pleidleisio.

8. Os ydych yn gwylio'r rhaglen drwy'r iPlayer neu unrhyw wasanaeth arall sy'n dangos y rhaglen ar amser gwahanol i'r amser darlledu gwreiddiol, dylech wirio a yw'r bleidlais yn parhau yn agored cyn ceisio bwrw pleidlais, gan y gallai fod eisoes wedi cau.

9. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deialu y rhif yn ofalus neu deipio gair côd/allweddair y person yr ydych am bleidleisio iddynt.

10. Cewch bleidleisio hyd at bum gwaith ar eich ffôn neu ar eich ffôn symudol. Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddiarddel pleidleisiau os oes ganddi reswm da i amau bod pleidleisio twyllodrus wedi digwydd, neu os amheuir fod yna ymgais fwriadol i ddylanwadu'n dwyllodrus ar y canlyniad. Gall y BBC ond warantu mai pleidleisiau unigol drwy'r rhifau ffôn neu'r geiriau côd ar neges destun fydd yn cael eu cyfri.

11. Mae cynlluniau wrth gefn mewn rhai amgylchiadau. Gallai'r rhain gynnwys defnyddio panel o bobl o'r sector chwaraeon pe bai trafferthion gyda'r llinellau ffôn neu bleidleisio ar neges destun, neu os yw canlyniad y bleidlais yn gyfartal. Bydd y defnydd o gynlluniau wrth gefn fel hyn yn cael ei ddatgan yn glir.

12. Er mwyn gwirio unrhyw gais i gael ad-daliad (os fydd hynny'n cael ei gynnig) neu i ymchwilio i anghysondebau pleidleisio, fe allai'r BBC ofyn i'r cwmnïau ffôn i ddatgelu'r rhif ffôn yr ydych wedi ei ddefnyddio i bleidleisio. Noder y bydd hyn yn ofynnol hyd yn oed os ydych wedi dewis peidio datgelu eich rhif (bod eich rhif wedi ei guddio yn gyfangwbl). Os nad ydych yn cytuno gyda hyn, ni ddylech bleidleisio.

Os fydd angen ymchwiliad o'r fath, bydd y BBC ond yn defnyddio eich rhif ffôn at bwrpas prosesu ad-daliadau neu i ymchwilio i anghysondebau pleidleisio, ac ni fydd yn cyhoeddi nac yn rhoi'r rhif i unrhyw un arall heb ganiatâd, heblaw lle mae angen hynny i weithredu'r rheolau yma. Gallwch ddarllen mwy am bolisi preifatrwydd y BBC yma.

13. Ni all y BBC, ei hisgontractwyr, is-gwmnïau a/neu asiantaethau dderbyn unrhyw gyfrifoldeb o gwbl am: i) unrhyw fethiant technegol neu broblem arall gydag unrhyw rwydwaith neu linell ffôn, system, gweinydd, darparwr neu fel arall allai arwain at golli unrhyw bleidlais, neu i bleidlais beidio cael ei chofrestru neu gofnodi; ii) unrhyw berson sydd wedi eu henwebu yn tynnu nôl o'r digwyddiad neu yn gwrthod derbyn y wobr am unrhyw reswm.

14. Mae'r pleidleisio yn y rhaglen hon yn cyd-fynd â Chôd Ymddygiad Cystadlaethau a Phleidleisio'r BBC, ac fe ellir gweld manylion hwnnw ar wefan Safonau a Chanllawiau'r BBC.

Straeon perthnasol