Pallial: Ymchwilio i 200 o honiadau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ymgyrach Pallial bellach yn ymchwilio i honiadau gan dros 200 o unigolion

Mae Ymgyrch Pallial bellach yn ymchwilio i honiadau o gam-drin gan dros 200 o bobl.

Bron flwyddyn wedi iddo gychwyn, mae Ymgyrch Pallial wedi cyhoeddi'r manylion diweddaraf, gan ddweud bod mwy na 100 o bobl wedi dod ymlaen ers yr adroddiad diwethaf ym mis Ebrill.

Mae'r ymgyrch wedi arestio 14 o bobl, ac mae un person wedi cael ei gyhuddo o dros 30 o droseddau rhyw difrifol. Mae'r 13 arall wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth wrth i'r ymchwiliad barhau.

Eisoes mae'r ymgyrch wedi llwyddo i roi enw - neu ran o enw - i oddeutu 100 o droseddwyr honedig, gan gynnwys 24 sydd wedi marw bellach.

Bydd Ymgyrch Pallial a Gwasanaeth Erlyn y Goron yn parhau i ymchwilio i'r honiadau yn erbyn y cwbl er mwyn gadael i ddioddefwyr wybod beth sy'n digwydd.

'Canlyniadau'

Yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol (NCA) sy'n arwain yr ymchwiliad gyda chefnogaeth heddluoedd ar draws Lloegr ynghyd ag awdurdodau lleol ac elusennau.

Dywedodd prif swyddog yr ymchwiliad Ian Mulcahey: "Mae Ymgyrch Pallial ar ôl sawl trywydd. Mae'r rhai sydd wedi adrodd am gam-drin yng Ngogledd Cymru bellach yn byw ar draws Cymru, Lloegr a'r Alban ac mae nifer yn derbyn cwnsela wrth i ni geisio erlyn troseddwyr.

"Rydym yn credu ei bod yn bwysig bod pobl sydd wedi cysylltu â ni, wedi cael eu holi a darparu gwybodaeth, yn cael gwybod canlyniad yr ymchwiliadau yn eu hachosion nhw, a beth yw barn Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS).

"Mewn achosion lle byddai'r troseddwyr wedi wynebu cyhuddiadau pe baen nhw'n dal yn fyw, rydym yn credu ei bod yn bwysig i'r dioddefwyr wybod hynny."

Ed Beltrami yw prif erlynydd y CPS yng Nghymru a dywedodd:

"Rhaid i'r ffocws fod ar hygrededd unrhyw honiad yn hytrach nag ar wendid canfyddiedig y sawl sy'n gwneud yr honiad.

"Rwy'n credu ei fod yn iawn fod y rhai sydd wedi adrodd am gam-drin yn y gogledd yn cael cydnabyddiaeth am eu dewrder drwy gael cyfreithwyr y CPS yn ystyried yr honiad o ddifri, hyd yn oed pan mae'r troseddwr honedig wedi marw."

'Llyfrau hanes'

Cafodd y sylwadau yna eu hategu gan Gomisiynydd Plant Cymru Keith Towler.

"Mae'r cam-drin hanesyddol mewn cartrefi plant yn y gogledd wedi dangos pa mor bwysig yw hi i gynnig y cyfle i ddioddefwyr gael eu clywed a'u cymryd o ddifri," meddai.

Ychwanegodd Des Mannion, pennaeth elusen gwarchod plant yr NSPCC yng Nghymru: "Mae'r NSPCC wedi bod yn rhan o Ymgyrch Pallial o'r dechrau ac yn parhau i gefnogi'r ymchwiliad yn llawn.

"Mae ein llinell gymorth wedi bod yn allweddol i alluogi dioddefwyr i gysylltu â'r tîm ymchwilio.

"Bydd 2012 yn cael ei gofio yn llyfrau hanes fel y cyfnod lle daeth y cyhoedd i wybod llawer mwy o gam-drin plant."